На главную - Образцы жалоб - Скарга на неправомірне вилучення паперів

Скарга на неправомірне вилучення паперів

                                                                  Генеральна прокуратура України

___(адреса)________________

від представника Міністерства...

адвоката _________________

який діє на підставі

довіреності №_______

від “__” ________

 

СКАРГА

                                      на неправомірне вилучення цінних паперів

              Господарський суд міста ______ у засіданні суду від “__” _______ 20  р. зобов'язав представити 123 векселі на загальну суму 1234567,89 грн, належних Міністерст­ву, які знаходились на зберіганні у банку «Н». Ці векселі, вилучені з банку «Н» капітаном СБУ Н. у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи. Усупереч встановленому порядку Міністерство не було повідомлено про вилучення належ­них йому цінних паперів і йому не було надано належно засвідчених копій век­селів, як цього вимагають нормативні акти, які регулюють порядок вилучення до­кументів, що відносяться до банківської таємниці.

       Таким чином, Міністерство несе збитки на суму 1234567,89 грн через нес­плату векселів і неможливість пред'явити їх до оплати. Запит адвоката, про надан­ня векселів для їхнього огляду у господарському суді залишений без уваги. Не вирішено дане питання і на прохання власника — Міністерства.

        Векселі, належні Міністерству у кількості 123 шт, були вилучені з грубими по­рушеннями чинного законодавства, зокрема, статті 178 КПК.

        Так, на підтвердження, що векселі вилучені, банк Н., притягнутий до участі у справі як відповідач, надав протокол виїмки від “__”_______ 20   р. з описом вилу­чених векселів. Огляд протоколу вказує на наявність грубих порушень закону, до­пущених посадовими особами, які здійснювали виїмку.

а) Відсутня постанова слідчого про вилучення оригіналів цінних паперів — векселів. У протоколі виїмки відсутнє посилання на правову підставу виїмки — постанову слідчого.

б) У протоколі виїмки немає даних про те, що капітан М. уповноважений на проведення виїмки векселів.

в) Власнику майна (а ним є Міністерство) не надано належно засвідчені копії векселів.

            г) Виїмка документів, що становлять банківську таємницю проводиться тільки        з санкції прокурора й у порядку, погодженому з керівником банку (ст. 178 КПК України).

            Векселі, тобто цінні папери, які є власністю Міністерства знаходились на відповідальному зберіганні у банку «Н», а відтак вони становлять банківську таємницю.

           У протоколі виїмки відсутня вказівка про те, що була надана санкція прокурора на вилучення векселів.

       Отже, жодна з вимог, що регулює порядок вилучення документів (а в даному випадку це цінні папери) не дотримана.

         На підставі наведеного, керуючись, ст. 178 КПК України та ухвалою Госпо­дарського суду міста Києва від 12 травня 2004 р., а також ст. 1, 10, 12 Закону України «Про прокуратуру»

                                                        Прошу:

              1. Витребувати від органів слідства (кримінальна справа № 001-10010) 123 век­селів (цінних паперів) належних Міністерству на загальну суму 1234567,89 грн та надати їх для огляду господарському суду міста _______ у справі № ___/___.

Додаток: Довіреність на адвоката, видана Міністерством.

                       

   Представник Міністерства адвокат  _________________





Схожі записи:
Наступні записи:

 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?