На главную - Образцы договоров - Договір підряду

Договір підряду

                                                                Договір підряду

м.Київ                                                                                         "___"________20__ р.

ЗАМОВНИК: _____________________________________________,

(повне фірмове найменування підприємства)

в особі директора __________________________________________,

що діє на підставі __________________________________________,

з одного боку, і

ПІДРЯДЧИК: ______________________________________________________,

(повне фірмове найменування підприємства)

в особі _________________________________________________,

що діє на підставі довіреності ______ від "__"_______ 20__ р.,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДЧИК зобов'язується на власний ризик

виконати, у відповідності до умов Даного Договору, роботу, а

ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти цю роботу та оплатити її.

2. ХАРАКТЕР РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДРЯДЧИКОМ

_________________________________________________________

(зазначається точне найменування роботи, яку виконує ПІДРЯДЧИК)

_________________________________________________________.

3. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ

3.1. Предметом підряду (результатом виконаних робіт за Даним

Договором) є: _________________________________________________

_____________________________________________________________.

3.2. Кількісні характеристики предмету підряду:

__________________________________________________________

__________________________________________________________.

3.3. Якість предмету підряду повинна відповідати наступним

вимогам: _____________________________________________________

_____________________________________________________________.

3.4. ПІДРЯДЧИК зобов'язаний суворо виконувати всі вказівки

ЗАМОВНИКА щодо виконання роботи.

3.5. ПІДРЯДЧИК зобов'язаний негайно інформувати ЗАМОВНИКА в

тому випадку, якщо дотримання ним вказівок ЗАМОВНИКА загрожує

придатності або міцності роботи, що виконується.

4. ІНСТРУМЕНТ, МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Роботи виконуються із матеріалів ЗАМОВНИКА за винятком

тих матеріалів, які за умовами Даного Договору надав ПІДРЯДЧИК.

4.2. Робота виконується із наступних матеріалів ПІДРЯДЧИКА:

1. _________________ в кількості _____________ ціна ________.

2. _________________ в кількості _____________ ціна ________.

3. _________________ в кількості _____________ ціна ________.

4.3. Якість матеріалів ПІДРЯДЧИКА повинна відповідати _______

________________________________________________________.

4.4. Ризик випадкової втрати або псування матеріалів

ПІДРЯДЧИКА з моменту передачі несе ______________________.

(ЗАМОВНИК чи ПІДРЯДЧИК)

4.5. ЗАМОВНИК на термін дії договору надає ПІДРЯДЧИКУ

наступний інструмент та обладнання для виконання робіт:

1. _____________ в кількості _____________ ціна ____________.

2. _____________ в кількості _____________ ціна ____________.

4.6. ЗАМОВНИК протягом _____________ з моменту підписання

Даного Договору надає ПІДРЯДЧИКУ необхідну проектну документацію:

креслення, зразки, а також інші необхідні документи для виконання

робіт.

4.7. ЗАМОВНИК зобов'язується забезпечити ПІДРЯДЧИКУ необхідні

умови для виконання робіт, які містять __________________________.

4.8. Матеріал, інструмент, обладнання та необхідні умови за

п.п.4.5-4.7 повинні бути надані ПІДРЯДЧИКУ для виконання робіт за

актом протягом __________ з моменту підписання Даного Договору.

4.9. У випадку недоброякісності наданого матеріалу ЗАМОВНИК

зобов'язаний зробити заміну матеріалу в термін ____________ з

моменту повідомлення його ПІДРЯДЧИКОМ.

5. ВИНАГОРОДА ПІДРЯДЧИКА

5.1. Вартість та витрати по виконанню робіт визначаються

згідно з приблизним кошторисом (Додаток • 1 до Даного Договору).

5.2. У випадку необхідності перевищити приблизний кошторис

ПІДРЯДЧИК зобов'язаний письмово повідомити про це ЗАМОВНИКА

протягом ____________ днів.

До повідомлення повинні бути додані документи, що

обгрунтовують підвищення кошторису.

5.3. ЗАМОВНИК зобов'язаний протягом ______________ днів після

повідомлення дати ПІДРЯДЧИКУ певну відповідь про підтвердження

замовлення або про відмову від договору.

5.4. Значним вважається перевищення приблизного кошторису

більше ніж на ______ від загальної суми приблизного кошторису.

5.5. Витрати ПІДРЯДЧИКА відшкодовуються ним із винагороди, що

виплачується ЗАМОВНИКОМ.

5.6. Вартість робіт за Даним Договором вказана без урахування

ПДВ (з урахуванням ПДВ).

6. ДОПЛАТИ

6.1. За дострокове виконання робіт більше ніж на _______ днів

ЗАМОВНИК здійснює ПІДРЯДЧИКУ доплату в розмірі ___________________

від вартості робіт.

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Терміни оплати:

протягом _____ з моменту підписання Даного Договору - аванс у

розмірі _________ грн.;

протягом ______ з моменту підписання акту здачі-приймання

робіт - остаточний розрахунок.

7.2. Порядок оплати: _______________________________________.

(поштовий, телеграфний)

7.3. Вид розрахунків: ______________________________________.

(готівковий, безготівковий, змішаний)

7.4. Форма розрахунків: _____________________________________

(платіжне доручення, чек,

___________________________________________________________

вимога-доручення, акредитив)

7.5. ЗАМОВНИК повинен повідомити ПІДРЯДЧИКА про здійснення

платежу в строк ______________________ з моменту ______________

шляхом ______________________________________________________.

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

7.6. Доплата за п.6 Даного Договору виплачується в тому

самому порядку, що й основна сума платежу.

8. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

8.1. ПІДРЯДЧИК зобов'язується розпочати виконання робіт

протягом _____________ з моменту надання матеріалів, інструменту

та необхідної документації.

8.2. ПІДРЯДЧИК зобов'язується виконувати роботу протягом

_______________ з правом дострокового виконання.

8.3. Проміжні терміни: _____________________________________.

8.4. Після закінчення виконання робіт ПІДРЯДЧИК зобов'язаний

письмово повідомити ЗАМОВНИКА про готовність предмету до здачі

протягом _________________________.

9. КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА ПЕРЕБІГОМ ВИКОНАННЯ РОБІТ

9.1. ПІДРЯДЧИК зобов'язується в термін ________ інформувати

про перебіг виконання робіт.

9.2. ЗАМОВНИК має право безперешкодного доступу до робіт

ПІДРЯДЧИКА для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються.

10. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ

10.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами

за актом протягом _____________ з моменту повідомлення

ЗАМОВНИКА про готовність предмету підряду до приймання.

10.2. Пункт здачі-приймання: _______________________________.

10.3. Предмет підряду повинен бути наданий ЗАМОВНИКУ у

вигляді ___________________________________________________.

10.4. Доставка предмету підряду здійснюється ________________

_________________________________ за рахунок ______________

(ЗАМОВНИКОМ чи ПІДРЯДЧИКОМ)

у наступному порядку ________________________________________

___________________________________________________________.

10.5. У термін ____________________ після підписання акту

здачі-приймання ПІДРЯДЧИК зобов'язаний надати ЗАМОВНИКУ

залишки матеріалів, звіт про використання матеріалу, а також

передати останньому всю документацію та креслення, надані за

п.4.6 Даного Договору.

11. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

Гарантійний термін за Даним Договором складає _________ з

моменту передачі предмету підряду.

12. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

12.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання

його сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але в

будь-якому випадку до "___"_______ 20_ р.

12.2. Даний Договір може бути пролонгований за згодою сторін.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

13.1. За порушення умов Даного Договору винна сторона

відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі втрачену вигоду, у

порядку, передбаченому чинним законодавством.

13.2. ПІДРЯДЧИК за Даним Договором несе наступну

відповідальність: ___________________________________________

___________________________________________________________.

13.3. ЗАМОВНИК за Даним Договором несе наступну

відповідальність: ___________________________________________

_________________________________________________________.

13.4. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання

своїх обов'язків протягом дії Даного Договору винна сторона

сплачує штраф у розмірі _____________________.

13.5. За порушення інших умов Даного Договору винна сторона

несе наступну відповідальність: _______________________________.

14. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

________________________________________________________

(можуть передбачатися умови про заставу, страхування або

_________________________________________________________.

поручництво з боку як ЗАМОВНИКА, так і ПІДРЯДЧИКА)

15. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

15.1. Усі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто

згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в

Арбітражному суді (третейському суді із зазначенням конкретного

третейського суду або зазначити порядок формування цього

третейського суду).

15.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним

Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом __________

днів з моменту отримання претензії.

16. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

16.1. Умови Даного Договору мають однакову зобов'язувальну

силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з

обов'язковим складанням письмового документа.

16.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за

Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

17. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:

ПІДРЯДЧИК: _________________________ телефон ______________.

ЗАМОВНИК: __________________________ телефон _____________.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

___________________________________________________________

___________________________________________________________.

19. ІНШІ УМОВИ

19.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках,

по одному для кожної із сторін.

19.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони

керуються чинним цивільним законодавством.

19.3. Після підписання Даного Договору всі попередні

переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про

наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору,

втрачають юридичну силу.

19.4. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають

юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками

сторін у кожному окремому випадку.

19.5. Сторони зобов'язуються при виконанні Даного Договору не

зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в

Даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх

необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх

комерційних зв'язків.

20. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

20.1. До Даного Договору додаються:

1. Додаток-"Приблизний кошторис" на ___________ стор.

2. Додаток до Даного Договору складає його невід'ємну

частину.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?