На главную - Образцы договоров - Договір безвідсоткової цільової позики

Договір безвідсоткової цільової позики

                                                 Договір
                           
безвідсоткової цільової позики 

     м. Київ                                                                "___"___________20  р.

     КРЕДИТОР: _____________________________________________,

                       (повна фірмова назва підприємства)

в особі директора ___________________________________________,

                                    (п.і.б.)

що діє на підставі ____________________________________________,

з одного боку, і

ПОЗИЧАЛЬНИК: _____________________________________________,

                       (повна фірмова назва підприємства)

в особі _____________________________________________________,

                        (назва посади, п.і.б)

що діє на підставі ____________________________________________,

з іншого боку,

                 уклали Дану Угоду про наступне:

 

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

     1.1. КРЕДИТОР     зобов'язується     надати      ПОЗИЧАЛЬНИКУ

безвідсоткову    цільову   позику,   а   останній   зобов'язується

використати її за  цільовим  призначенням  і  повернути  позику  у

визначений Даним Договором строк.

     1.2. У зв'язку з тим,  що між Сторонами  за  Даним  Договором

налагоджуються   тісні   взаємовигідні   ділові  стосунки,  позика

ПОЗИЧАЛЬНИКУ надається на безвідсотковій (безвідплатній) основі.

 

                      2. МЕТА НАДАННЯ ПОЗИКИ

 

     2.1. Мета надання позики ПОЗИЧАЛЬНИКУ: ____________________

___________________________________________________________.

     2.2. ПОЗИЧАЛЬНИК у строк _______  з  моменту  надання  позики

зобов'язаний  надати КРЕДИТОРУ документи,  що засвідчують цільовий

характер використання позики.

 

                         3. РОЗМІР ПОЗИКИ

 

     Сума позики становить за Даним Договором ___________ грн.

 

                    4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

 

     4.1. КРЕДИТОР зобов'язаний надати позику протягом  _______  з

моменту підписання Даного Договору.

     4.2. Позика  надається  у  безготівковому  порядку  платіжним

дорученням  шляхом  переказу  необхідних  коштів  на розрахунковий

рахунок ПОЗИЧАЛЬНИКА.

     4.3. КРЕДИТОР  протягом __________ після переказу суми позики

ПОЗИЧАЛЬНИКУ зобов'язаний повідомити останнього про переказ коштів

шляхом ___________________________________.

            (телеграфом, факсом тощо)

 

                         5. СТРОК ПОЗИКИ

 

     5.1. Строк надання позики ПОЗИЧАЛЬНИКУ  становить  з  моменту

____________________________________________________________

             (надходження грошей на р/р ПОЗИЧАЛЬНИКА,

___________________________________________________________.

                    переказ грошей КРЕДИТОРОМ)

     5.2. Строк,  вказаний  у  п.5.1  Даного  Договору,  може бути

продовжений за згодою Сторін.

 

                   6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

 

     6.1. По закінченні строку, вказаного в п.5.1 Даного Договору,

ПОЗИЧАЛЬНИК  зобов'язується  протягом  ___________  повернути суму

позики.

     6.2. Позика  повертається  у безготівковому порядку платіжним

дорученням шляхом  переказу  необхідних  коштів  на  розрахунковий

рахунок КРЕДИТОРА.

     6.3. ПОЗИЧАЛЬНИК  протягом  __________  після  переказу  суми

позики  КРЕДИТОРУ  зобов'язаний  повідомити останнього про переказ

коштів шляхом _____________________________.

                (телеграфом, факсом тощо)

     6.4. КРЕДИТОР  протягом  ________________  після  надходження

суми  позики на свій розрахунковий рахунок зобов'язаний повідомити

ПОЗИЧАЛЬНИКА про це _________________________________.

                        (телеграфом, факсом тощо)

 

                   7. СТРОК ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 

     Даний Договір  набуває  чинності  з  моменту  підписання його

Сторонами і є дійсним до моменту його остаточного виконання, проте

у будь-якому випадку до "___"_____________ 19__ р.

 

                    8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

     8.1. За   порушення   умов   Даного  Договору  винна  Сторона

відшкодовує завдані  збитки,  у  тому  числі  втрачену  вигоду,  у

порядку, передбаченому чинним законодавством.

     8.2. ПОЗИЧАЛЬНИК  несе  наступну  відповідальність  за  Даним

Договором: ___________________________________________________

_____________________________________________________________.

     8.3. КРЕДИТОР   несе   наступну   відповідальність  за  Даним

Договором: ___________________________________________________

_____________________________________________________________.

 

          9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

 

_____________________________________________________________

       (можуть передбачатися умови про заставу, страхування

_____________________________________________________________.

          або поруку з боку, в основному, ПОЗИЧАЛЬНИКА)

 

                   10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

                    (арбітражне застереження)

 

     10.1. Усі  спори  між  Сторонами,  з  яких  не було досягнуто

згоди,  розв'язуються у  відповідності  до  чинного  законодавства

України   в   Арбітражному   (третейському   суді  із  зазначенням

конкретного третейського суду  або  зазначити  порядок  формування

цього третейського суду).

     10.2. Сторони постановляють,  що  всі  можливі  претензії  за

Даним   Договором   повинні  бути  розглянуті  Сторонами  протягом

_________ днів з моменту одержання претензії.

 

                  11. ЗМІНИ УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 

     11.1. Умови Даного Договору  мають  однакову  зобов'язувальну

силу  для  Сторін  і  можуть  бути  змінені  за  взаємною згодою з

обов'язковим складанням письмового документа.

     11.2. Жодна  із  Сторін не має права передавати свої права за

Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

 

            12. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

 

     Повноважними представниками Сторін за Даним Договором є:

     ПОЗИЧАЛЬНИК: ______________________ телефон ________________.

     КРЕДИТОР: _________________________ телефон ________________.

 

                13. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

 

                          14. ІНШІ УМОВИ

 

     14.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках,

по одному для кожної із сторін.

     14.2. У  випадках,  не передбачених Даним Договором,  Сторони

керуються чинним цивільним законодавством.

     14.3. Після   підписання   Даного   Договору   всі  попередні

переговори за ним,  листування,  попередні угоди та протоколи  про

наміри  з  питань,  так  чи  інакше  пов'язаних з Даним Договором,

втрачають юридичну силу.

     14.4. Сторони зобов'язуються при виконанні Даного Договору не

зводити співробітництво до дотримання лише тих вимог, що містяться

у  Даному  Договорі,  підтримувати ділові контакти та вживати всіх

необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їхніх

комерційних зв'язків.

     15. Юридичні адреси і банківські реквізити сторін

     15.1. КРЕДИТОР:

     Місцезнаходження офісу: ____________________________________.

     Поштова адреса та індекс: __________________________________.

     Телефон ___________, телетайп ___________, факс ____________.

     Розрахунковий рахунок N ____ в _____________________________,

                                     (назва банківської установи)

     МФО ___________________, КОД _______________________________.

     Кореспондентський рахунок банку КРЕДИТОРА: _________________.

     15.2. ПОЗИЧАЛЬНИК:

     Місцезнаходження офісу: ___________________________________.

     Поштова адреса та індекс: __________________________________.

     Телефон ___________, телетайп ______________, факс _________.

     Розрахунковий рахунок N _____ в ____________________________,

                                     (назва банківської установи)

     МФО ___________________, КОД _____________________________.

     Кореспондентський рахунок банку ПОЗИЧАЛЬНИКА: ______________.

     15.3. Сторони  зобов'язуються  негайно  письмово  повідомляти

одна одну у випадку  зміни  відомостей,  вказаних  у  п.15  Даного

Договору.

 

     КРЕДИТОР                                     ПОЗИЧАЛЬНИК

_________________ (        )         _______________ (       )

 

                   М.П.                     М.П.
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?