На главную - Образцы договоров - Договір дарування майна

Договір дарування майна

                                        Договір дарування майна

м. Київ                                                                           "___" _________ 20   р.                                            

______________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

який проживає за адресою: _____________________________________,

                                                                                (вказати місце проживання)

паспорт: серія ___ N _________, виданий _________ "__" _______ __ року

(надалі іменується "Дарувальник"), з одного боку, та

______________________________________________________________,

                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)                                            

який проживає за адресою: ______________________________________,

                                                                                (вказати місце проживання)

паспорт: серія ___ N _________, виданий __________ "__" _______ __ року

(надалі іменується "Обдарований"), з другого боку,

        уклали цей Договір дарування (надалі іменується "Договір") про таке:

 

1. Цим  Договором регулюються правовідносини щодо безоплатної передачі Дарувальником Обдарованому права власності на предмет дарування, яким у цьому Договорі є ____________________________

                              (квартира, дім, дача, автомашина, інше майно, в тому числі гроші,

___________________________________________________________

коштовності, цінні папери тощо)

2. Предмет дарування визначається наступними ознаками: _______________.

3. Дарувальник гарантує, що предмет дарування належить йому на титулі права приватної власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою, а також не обтяжений будь-яким іншим способом, передбаченим чинним в Україні законодавством.

4. Юридичний титул права приватної власності Дарувальника на предмет дарування підтверджується _____________________________________________.

5. Вартість предмета дарування Сторони визначають у сумі ____________грн.

                                                                                                         (сума словами)                        

6. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та вважається укладеним з моменту передачі майна обдарованому.

7. Обдарований набуває права власності на предмет дарування після нотаріального посвідчення цього Договору в момент передачі Дарувальником предмета дарування Обдарованому.

       8. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

9. Витрати, пов'язані з оформленням та виконанням цього Договору, сплачує Обдарований.

      10. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

      11. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

Місце проживанна та підписи сторін:

 

       Дарувальник                                           Обдарований

________________     /___________/  _________________   /___________/
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?