На главную - Образцы договоров - Договір застави

Договір застави

Договір застави 

м. Київ

   "___" _________ 20     р.

_______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Заставодавець") в особі _______________________,

                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________,

з одного боку, та____________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується  "Заставодержатель") в особі ________________

__________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі __________________________________________,

з другого боку,

            уклали цей Договір застави (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У відповідності до цього Договору Заставодержатель має право у випадку невиконання Заставодавцем своїх зобов'язань за договором, визначеним у п. 2.1 цього Договору (надалі іменується "Основний договір"), отримати задоволення з вартості заставленого за цим Договором майна переважно перед іншими кредиторами Заставодавця. 

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ

2.1. Підстава появи зобов'язання, забезпеченого заставою за цим Договором є договір N ________, укладений між _________ та ___________ від "___" ____________ ____ р.

2.2. Заставодавцем за Основним договором виступає_______________________________________________.

Заставодержателем за Основним договором виступає ______________________________________________.

2.3. Предметом Основного договору є __________________________.

2.4. Строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою за цим Договором становить: _________________________________________________________. 

3. РОЗМІР ЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ ЗАСТАВОЮ ВИМОГИ

3.1. Розмір забезпеченої заставою вимоги складає: ______________________________. 

4. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ
(склад заставленого майна)

4.1. Предметом застави є наступне майно:

4.1.1. Найменування: ____________________________________.

4.1.2. Кількість: _________________________________________.

4.1.3. Якість: ___________________________________________.

4.2. Узгоджена за цим Договором вартість заставленого майна складає: ____________________________________________________________.

4.3. Вищевказане майно належить Заставодавцю на праві _______________________________________________.

4.4. Заставлене майно залишається у володінні Заставодавця з місцезнаходженням у ___________________________________________.

5. ПРАВА ЗАСТАВОДАВЦЯ
з розпорядження заставленим майном

5.1. Заставодавець має наступні права з розпорядження заставленим майном: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________.

5.2. Наступна застава заставленого майна __________________________.

5.3. Заставодавець зобов'язаний (не зобов'язаний) застрахувати заставлене майно на наступних умовах: ________________________________________.

5.4. Заставодавець зобов'язаний у повному обсязі відшкодовувати Заставодержателю збитки, спричинені втратою, нестачею або пошкодженням заставленого майна. 

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

___________________________________________________________
___________________________________________________________

ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання (нотаріального посвідчення).

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

7.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

7.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. 

Місцезнаходження та реквізити сторін

PRIVATEЗаставодавець:

Заставодержатель:

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________                                    (підпис)

М. П.

_____________________________ _____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(підпис)

                                         М. П.                                                                                                                 

Заставодавець
_______________________

М. П.

Заставодержатель
_______________________

М. П.

Схожі записи:
Наступні записи:
Попередні записи:

 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?