На главную - Образцы договоров - Договір зберігання

Договір зберігання

                                                 Договір зберігання 

м. Киї

 "___" ___________ 20    р.

____________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Поклажодавець") в особі _______________________

______________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________,

з одного боку, та  ________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується  "Зберігач") в особі ______________________________

_______________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________,

з другого боку,

            уклали цей Договір відповідального зберігання (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором згідно відповідних документів, які є невід'ємною частиною цього Договору, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання  ___________________________________________________________ у кількості ___________________________________________ (надалі іменується "майно"), вартістю, згідно прибуткових або супроводжувальних документів.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗБЕРІГАЧА

2.1. Зберігач зобов'язаний:

2.1.1. вживати всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання майна в період дії цього Договору;

2.1.2. зберігати майно окремо від інших речей, з виконанням усіх необхідних умов, які забезпечують збереження майна Поклажодавця;

2.1.3. нести відповідальність за втрату або ушкодження майна Поклажодавця, що знаходиться у Зберігача, незалежно від причини ушкодження або втрати, з моменту одержання майна від Поклажодавця до закінчення його зберігання;

2.1.4. повернути майно Поклажодавцю за першою вимогою останнього.

2.2. Якщо при прийманні Зберігачем майна, переданого Поклажодавцем, в цьому майні виявляться ушкодження або недоліки, котрі можуть бути виявлені при поверхневому огляді, а також у випадку спричинення будь-ким пошкоджень майну Поклажодавця, Зберігач зобов'язаний вжити заходів щодо охорони прав Поклажодавця, зібрати необхідні докази і повідомити Поклажодавця про такі порушення. Якщо Зберігач своєчасно не повідомить Поклажодавцю, він несе відповідальність за збитки, спричинені Поклажодавцю через таке неповідомлення.

2.3. Зберігач не має права користуватись майном, крім випадків, узгоджених з Поклажодавцем, за умови, що таке узгодження оформляється письмово. 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКЛАЖОДАВЦЯ

3.1. Поклажодавець зобов'язаний:

3.1.1. надати Зберігачу майно не пізніше, ніж через ___________ днів після офіційного повідомлення Зберігача;

3.1.2. після закінчення строку дії Договору забрати у Зберігача майно;

3.1.3. якщо виконання цього Договору переривається внаслідок грубого порушення Поклажодавцем своїх зобов'язань, Поклажодавець зобов'язаний компенсувати Зберігачеві завдані збитки.

3.2. Поклажодавець має право у будь-який час вимагати у Зберігача повністю або частково майно, яке знаходиться на зберіганні.

4. РОЗРАХУНОК І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. За зберігання майна Поклажодавець сплачує Зберігачу кошти у розмірі _____ грн. в місяць

4.2. Оплата здійснюється не пізніше _________________

шляхом перерахування передбачених у п. 4.1 сум коштів на поточний рахунок Зберігача або акцепту платіжної вимоги.

                                                  5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.3. Зберігач несе відповідальність за збереження і цілісність майна з дати передачі на зберігання і до дати повернення Поклажодавцю. У випадку знищення або ушкодження майна, яке зберігається, або його частини, Зберігач повинен за свій рахунок повернути Поклажодавцю рівну кількість аналогічного майна в належному стані.

5.4. У випадку відмови Зберігача прийняти майно на зберігання останній повинен виплатити Поклажодавцю неустойку у розмірі 10 % від вартості майна.

5.5. У випадку неповернення майна Поклажодавцеві за першою вимогою, Зберігач повинен виплатити Поклажодавцю неустойку у розмірі 0,5 % від вартості майна за кожний день затримки.

5.6. Якщо Зберігач зазнає в результаті зберігання майна збитків внаслідок властивостей майна, про які він не знав і не повинен був знати, Поклажодавець повинен відшкодувати Зберігачу ці збитки.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

             7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

             7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

             7.3.  Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

             7.4.   Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

             7.5.  Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

             7.6   Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

                               Місцезнаходження та реквізити сторін

Поклажодавець:

______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

Зберігач:

_______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

Поклажодавець: ______/_______/

Зберігач:________/________/

 

М. П.

М. П.

 

     
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?