На главную - Образцы договоров - Договір лізингу

Договір лізингу

                                                          Договір лізингу

     м. Київ  
                                                                            
     _____________ 20   р.    

          Ми, що нижче підписалися, _________________________________

___________________________________________ (далі - Лізингодавець)

та ___________________________________________________________

_______________________________________ (далі - Лізингоодержувач),

склали цей договір про нижчевикладене:

 

                         I. Умови лізингу

     1. Лізингодавець згоден надати Лізингоодержувачу в оренду ___

_____________________________________________________________

(далі - Обладнання),  яке   відповідає   нижчевикладеним   вимогам

(Додаток N 1 "Заявка на обладнання"),  за  домовлену нижче орендну

плату на ______ років.

     Постачальником обладнання є ________________________________

___________________________________________ (далі - Постачальник).

     Строк поставки _____________________________________________.

     Місце поставки _____________________________________________.

     2. Лізингоодержувач отримує право використовувати  обладнання

протягом  усього  строку  оренди,  проте не має права переуступати

свої права,  обов'язки за цією угодою чи які-небудь інші інтереси,

що витікають з неї, третій особі без письмової згоди Лізингодавця.

У цьому випадку Лізингоодержувач зобов'язаний надати  Лізингодавцю

дані   про   цю  особу  за  формою  та  в  строк,  які  встановить

Лізингодавець.

     3. Лізингодавець має право уступити свої права за цією угодою

або  які-небудь  інші інтереси,  що витікають з неї,  повністю або

частково третій особі без згоди Лізингоодержувача, але попередивши

його про це.

 

                     II. Сума орендної плати

     1. Лізингоодержувач    зобов'язаний    сплачувати   щомісячно

Лізингодавцеві:

     а) орендну  плату  в розмірі _________ відсотків від вартості

об'єкта лізингу;

     б) комісійну   винагороду   за   ризик   випадкової  загибелі

обладнання, його ушкодження або втрату у розмірі ____ % річних від

загальної суми орендної плати.

     2. Орендна  плата  в  розмірі________________________________

                                                                         (прописом у гривнях)

виплачується авансом  до  настання періоду,  за  який відбувається

плата.  У випадку затримки платежів Лізингоодержувач виплачує пеню

з простроченої суми у розмірі ____ за кожний день прострочки.

     3. Комісійна  винагорода  нараховується  з моменту підписання

цієї угоди до моменту виплати  всієї  суми,  що  передбачена  цією

угодою,  Лізингодавцю.  Комісійна винагорода виплачується навіть в

тому випадку,  коли дія цієї угоди з якихось причин переривається,

незалежно від цих причин.  Комісійна винагорода нараховується лише

на неоплачену частину вартості оренди.

 

                     III. Поставка обладнання

     1. Усі витрати,  пов'язані з транспортуванням  обладнання  до

місця   поставки,   монтажем  та  запуском  його  в  експлуатацію,

відносяться   на   рахунок   Лізингоодержувача.   Лізингоодержувач

зобов'язаний відшкодувати Лізингодавцю усі витрати за претензіями,

зобов'язаннями тощо,  що  виникають при доставці обладнання,  його

використовуванні або поверненні, якщо вони мали місце.

     2. Лізингоодержувач  по прибутті обладнання на місце поставки

зобов'язаний зробити його огляд  у  строк  поставки,  встановлений

цією угодою, та надати Лізингодавцю акт про прийом.

     Якщо Лізингоодержувач відмовляється приймати обладнання через

наявність неусувних дефектів, що виключають нормальну експлуатацію

обладнання,  він зобов'язаний у письмовій формі довести до  відома

Лізингодавця та вказати при цьому виявлені недоліки. Ця рекламація

Лізингоодержувача дає право  Лізингодавцю  об'явити  Постачальнику

про розірвання Договору про купівлю обладнання.

     Вимоги Постачальника про відшкодування збитків  у  зв'язку  з

невиправданим   розірванням   Договору   про   купівлю  обладнання

пред'являються Лізингоодержувачу.

     3. Якщо Лізингоодержувач,  незалежно від  причини,  не  подав

Лізингодавцю  в  двотижневий  строк  із дня прибуття обладнання на

місце доставки акт про прийом і не заявив про наявність  недоліків

обладнання,   усунення   яких  неможливо,  вважається,  що  прийом

обладнання відбувся.

     4. Лізингоодержувач користується гарантією на обладнання, яку

надає  Постачальник.  Лізингодавець передає Лізингоодержувачу свої

права  на  пред'явлення  Постачальнику  претензій,  зв'язаних   із

дефектами  обладнання,  своєчасністю  та  комплектністю  поставки,

невиконанням зобов'язань по його установці.

 

     IV. Права та обов'язки Лізингодавця та Лізингоодержувача

     1. Лізингоодержувач зобов'язаний:

     а) надавати  Лізингодавцю  нотаріально посвідчену копію свого

Статуту (Положення);

     б) надавати Лізингодавцю іншу інформацію про свій економічний

стан  за  формою  та  в  строк,  встановлені   Лізингодавцем.   За

необхідності Лізингодавець може вимагати цю інформацію повторно.

     У випадку якихось змін свого юридичного та фінансового  стану

Лізингоодержувач зобов'язаний повідомити про це Лізингодавця.

     2. Лізингоодержувач  бере   на   себе  ризик,   пов'язаний  з

руйнуванням або утратою,  крадіжкою, передчасним зносом, псуванням

та ушкодженням обладнання, незалежно від того, заподіяні ці збитки

в ході доставки або після неї.

     У випадку  виникнення  якого-небудь  ризику  Лізингоодержувач

повинен за свій рахунок та на свій розсуд розпочати наступне:

     а) відремонтувати  обладнання  або замінити його на  будь-яке

аналогічне  обладнання,  придатне  для  Лізингодавця  (обладнання,

поставлене  взамін дефектного,  повинно розглядатися як правомірна

заміна спочатку передбаченого обладнання,  а  право  власності  на

нього  повинно  бути передано Лізингодавцю). За Лізингоодержувачем

зберігаються   обов'язки   сплатити  всі  суми  орендної  плати та

виконати інші платежі, передбачені цією угодою,  або

     б) погасити   всю   заборгованість   Лізингодавцю  по  сплаті

орендної плати та сплатити  йому  неустойку  у  розмірі  _________

(сума  закриття угоди).  Сума закриття угоди повинна бути сплачена

протягом одного тижня після пред'явлення Лізингодавцю  вимоги  про

сплату. Зобов'язання Лізингоодержувача  внести суму орендної плати

вважається виконаним при  одержанні  Лізингодавцем  суми  закриття

угоди.

     3. По  закінченні  строку  дії  цієї  угоди  Лізингоодержувач

вправі:

     - повернути обладнання Лізингодавцю;

     - відновити лізинговий договір;

     - придбати арендоване обладнання у власність.

     Про  свій  вибір  Лізингоодержувач  зобов'язаний   повідомити

Лізингодавця за півроку до витікання строку дії цієї угоди.

     4. Лізингоодержувач   зобов'язаний   утримувати    обладнання

відповідно  до  рекомендацій Постачальника (виробника) обладнання,

підтримувати його в робочому стані та проводити необхідний  ремонт

і своєчасне профілактичне обслуговування за свій рахунок.

     5. Лізингоодержувач несе відповідальність за всі пошкодження,

що  спричинили  як  людям,  так  і  майну  внаслідок використання,

зберігання, володіння чи експлуатації обладнання.

     6. Лізингоодержувач  не  має  право  без  письмового  дозволу

Лізингодавця знайомити третіх осіб з конструкцією обладнання, його

технологічними характеристиками тощо.

     7. Лізингодавець та його посередники мають  право  перевіряти

стан  обладнання  в  робочій час,  а також інспектувати умови його

експлуатації.

 

                     V. Припинення дії угоди

     1. Дія цієї угоди припиняється по закінченню строку його дії.

Виключена  можливість  припинення  дії цієї угоди у випадку,  якщо

обладнання  не  відповідає  вимогам  до  нього,  що   склалися   у

Лізингоодержувача.

     2. Лізингодавець   вправі  надати  повідомлення  про  негайне

припинення дії цієї угоди у наступних випадках:

     а) договір  купівлі-продажу обладнання  не вступив в силу або

анульований   за   якоюсь   причиною   до   поставки    обладнання

Лізингоодержувачу (в погоджене місце);

     б) Постачальник не може поставити обладнання,  незалежно  від

причини  цього  положення.

     У цих  випадках  при  припиненні   угоди   Лізингодавець   та

Лізингоодержувач  звільняються  від  взаємних зобов'язань згідно з

цією угодою.

     в) Лізингоодержувач  протягом строку, що перевищує три тижні,

не виконує  своїх  зобов'язань  за  будь-яким  видом  платежу,  що

передбачені цією угодою;

     г) Лізингоодержувач  по одержанні вимог про сплату не погашає

всю  суму заборгованості (включаючи пеню за прострочення) протягом

двох тижнів;

     д) Лізингоодержувач   не  реагує  на  нагадування,  надіслане

Лізингодавцем  з  інтервалом  не   менше   чотирьох   тижнів,   не

задовольняє   вимогам   по   дотриманню   інших   зобов'язань,  що

передбачені  цією  угодою,  допускає  експлуатацію  обладнання   з

порушенням умов цієї угоди;

     є) договір купівлі-продажу обладнання  анульований  після  по

ставки обладнання Постачальником з причин, відповідальність за які

несе Лізингоодержувач;

     ж) у  період  дії  цієї  угоди організація  Лізингоодержувача

буде ліквідована.

     За наявності умов, викладених у пунктах в-ж, Лізингоодержувач

повинен сплатити суму закриття угоди згідно з  раніше  викладеними

вимогами.

     3. Лізингоодержувач  має  право  розірвати цю угоду у випадку

виявлення під час прийому обладнання недоліків, що виключають його

нормальну роботу та усунення яких неможливо.  Про розірвання  цієї

угоди  Лізингоодержувач  зобов'язаний  сповістити  Лізингодавця  у

письмовій  формі  не  пізніше  10  днів  з  дня  припинення строку

поставки обладнання.

 

                   VI. Дії після закриття угоди

     1. При   одержанні   повідомлення    про    закриття    угоди

Лізингоодержувач втрачає право використання обладнання.

     2. Якщо Лізингоодержувачем  не внесена сума закриття угоди чи

не сплачені платежі,  передбачені  цією  угодою,  Лізингоодержувач

зобов'язаний  у  чотиритижневий  строк  з дня одержання вимоги від

Лізингодавця вислати обладнання  за  будь-якою  адресою,  вказаною

Лізингодавцем.  Усі  ризики  та  витрати по цьому перевезенню несе

Лізингоодержувач.  У випадку, якщо, незважаючи на викладені умови,

Лізингоодержувач  не почне пересилки обладнання, Лізингодавець має

право вступити у володіння обладнанням та виконати перевезення  на

свій розсуд за рахунок Лізингоодержувача,  поклавши на нього також

відповідальність за всі ризики, пов'язані з перевезенням.

     3. Лізингодавець та  його  довірені  особи  повинні  одержати

повноваження входити на територію,  де встановлено обладнання, для

здійснення  свого права на  вивіз  обладнання.  Будь-які  витрати,

пов'язані  з  описаними  вище  діями,  несе   Лізингоодержувач  на

користь Лізингодавця.

        VII. Обов'язки, пов'язані з поверненням обладнання

     Якщо    Лізингоодержувач   вніс   які-небудь  модифікації   в

обладнання,  він  зобов'язаний  на  вимогу  Лізингодавця і за свій

рахунок відновити  початковий стан обладнання.

     У випадку,  якщо  Лізингоодержувач  не повертає обладнання по

закінченні строку оренди або до закриття угоди, з нього стягується

пеня  у розмірі 0,2 % від залишкової вартості обладнання за кожний

день прострочки до повного повернення обладнання Лізингодавцю.

     Продовження  використання  обладнання  Лізингоодержувачем  по

закінченні строку оренди, який обговорений цією угодою, не повинне

розглядатися як поновлення або продовження оренди.

     Реєстрація об'єкта лізингу здійснюється в порядку і випадках,

передбачених законодавством України.

     Ця угода складена у  двох  примірниках,  які  мають  однакову

юридичну силу,  та обов'язкові для виконання сторонами, рівно як і

їх повноважними представниками.

                   VIII. Юридичні адреси сторін

 Лізингодавець:                                   Лізингоодержувач:

 ___________________             ____________________

 ___________________             ____________________

 ___________________             ____________________

 Лізингодавець                                      Лізингоодержувач

 ___________________             ___________________

     (підпис)                          (підпис)
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?