На главную - Образцы договоров - Договір майнового найму

Договір майнового найму

               Договір майнового найму

м. Київ                                                                        "___"__________ 20    р.

            _______________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Наймодавець") в особі _______________________________

____________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________,

з одного боку, та         

____________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується  "Наймач") в особі ____________________________________

____________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________,

з другого боку,

 уклали цей Договір майнового найму (надалі іменується "Договір") про таке.

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Наймодавець зобов'язується передати Наймачеві, а Наймач зобов'язується прийняти в строкове платне користування майно, визначене у цьому Договорі, а також сплачувати Наймодавцеві плату за користування названим майном.

1.2. Повний перелік майна, що передається за цим Договором, та визначення його ознак (найменування, тип, номери та інші характеристики) містяться в Додатку N 1 до цього Договору.

1.3. Метою використання майна Наймачем є ________________________.    

1.4. Вказане в п. 1.1 цього Договору майно перебуває в робочому стані, відповідає вимогам техніки безпеки при  роботі на ньому і підлягає передачі Наймачеві не пізніше ____ днів після набуття чинності цим Договором.

2. Обов'язки і права Сторін

2.1. Наймодавець бере на себе наступні зобов'язання:                                                                      

- своєчасно передати Наймачеві визначене цим Договором майно в стані, який забезпечує його нормальне функціонування та можливість використання такого майна за його цільовим призначенням у відповідності до мети, визначеної у п. 1.3 цього Договору. Передача здійснюється за приймально-передавальним актом (додаток N 2 до цього Договору), який підписується представниками Сторін;

- за свій рахунок здійснювати капітальний та поточний ремонти майна, переданого Наймачеві, та надавати Наймачеві необхідну консультаційну допомогу з метою найбільш ефективного використання такого майна.

2.2. Наймодавець має наступні права:

- раз на __ міс. здійснювати контроль технічного стану та цільового використання майна, переданого Наймачеві, і вимагати від Наймача усунення виявлених порушень;

- вимагати збільшення плати за майно, передане Наймачеві, за наявності для цього таких підстав: збільшення плати за тарифи та послуги тощо;

- відчужувати передане майно, передане Наймачеві, за умови збереження дії цього Договору для нового власника майна із відповідними корективами, пов'язаними із зміною контрагента.

2.3. Наймач бере на себе наступні зобов'язання:

- вчасно і в повному обсязі сплачувати плату за користування переданим за цим Договором майном та не допускати дій, які можуть призвести до пошкодження, псування або знищення майна;

- підтримувати передане за цим Договором майно в технічно справному стані і після закінчення строку дії цього Договору чи його дострокового розірвання повернути майно Наймодавцю за актом приймання-передачі, який підписується представниками Сторін, в строк не пізніше ___ днів з моменту виникнення підстав для повернення майна;

- нести витрати по експлуатації переданого за цим Договором майна.

2.4. Наймач має наступні права:

- вимагати від Наймодавця проведення капітального та поточного ремонту переданого за цим Договором майна та його технічного обслуговування;

- ставити питання про зменшення плати за користування переданим за цим Договором майном, якщо зменшились ціни на тарифи та послуги, пов'язані з утриманням найнятого майна;

- переважного перед третіми особами придбання визначеного цим Договором майна у власність.

3. Розмір та строки внесення плати за користування майном

3.1. Наймач сплачує Наймодавцю плату за користування майном в розмірі ____ грн. за ________________.

3.2. Сторони за їх взаємною згодою, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору, вправі змінити розмір, форму, порядок, періодичність плати за користування майном. 

4. Відповідальність Сторін

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

4.3. У разі прострочення у внесенні плати за користування майном або її відповідної частини Наймач зобов'язується сплачувати Наймодавцеві пеню у розмірі _____________________________________________________.

4.4. У разі пошкодження або знищення майна, переданого Наймачеві, внаслідок порушення правил вико­ристання такого майна чи інших навмисних дій Наймача, останній відшкодовує Наймодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі або за згодою Наймодавця проводить за свої кошти ремонт зазначеного майна.

4.5. За прострочення передачі майна Наймачеві Наймодавець за кожний день прострочення сплачує Наймачеві пеню в розмірі ___% від річного розміру плати за користування майном.

4.6. За прострочення повернення майна Наймодавцеві Наймач за кожний день прострочення сплачує Наймодавцеві пеню в розмірі ___% від річного розміру плати за користування майном.

4.7. Сплата або несплата штрафних санкцій за цим Договором або законом не звільняє Сторони від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань

5. Строк дії договору

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до "___"__________ ___ року.

5.2. Одностороннє розірвання цього Договору не допускається. дострокове розірвання цього Договору можливе лише за взаємною згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.3. Не зважаючи на положення п. 5.2 цього Договору, у випадках, коли одна із Сторін систематично (більше ___ разів) порушує умови цього Договору, інша Сторона вправі звернутися до суду із вимогою про дострокове одностороннє розірвання цього Договору.

5.4. Коли жодна із Сторін не пізніше __ місяців до закінчення Строку дії цього Договору не заявила про своє бажання припинити договірні відносини, то цей Договір вважається пролонгованим на чинних умовах на строк ________________________________.

                         (місяців, років)

6. Порядок вирішення спорів

     6.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.


7. Інші умови

7.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

7.5. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

                       Місцезнаходження та реквізити сторін

          НАЙМОДАВЕЦЬ                                        НАЙМАЧ

 

 

___________    /__________/

М. П

___________   /__________/

М. П.
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?