На главную - Образцы договоров - Договір про надання брокерських послуг

Договір про надання брокерських послуг

 

                              Договір про надання брокерських послуг

  

м. Київ    

       "___" _____________ 20   р.

 

           _______________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "брокер") в особі ____________________________________

____________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________,

з одного боку, та

_____________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується  "клієнт") в особі ___________________________________

____________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________,

з другого боку,

            уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про таке.

 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, КЛІЄНТ доручає, а БРОКЕР
зобов'язується:

а) здійснювати біржові угоди від імені та за рахунок КЛІЄНТА (на підставі Договору
доручення та разової довіреності);

б) здійснювати біржові угоди для КЛІЄНТА від імені БРОКЕРА (на підставі Договору комісії);

в) надавати КЛІЄНТУ інформаційні послуги, пов'язані з реалізацією та придбанням товару.

 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

2.1.  БРОКЕР гарантує, що він володіє правом здійснювати угоди, які обумовлені
предметом цього Договору.

2.2. БРОКЕР виконує доручення КЛІЄНТА, керуючись відповідним чинним законодавством.

2.2.1. БРОКЕР зобов'язаний інформувати КЛІЄНТА про вимоги, що ставляться до біржових
товарів.

2.3. БРОКЕР виконує доручення КЛІЄНТА з наступних типів угод:

2.3.1. Угода з реальним товаром (спот). У цьому випадку БРОКЕР або КЛІЄНТ виступають
як продавець або покупець товару, що постачається у певний термін з моменту реєстрації угоди
на біржі.

2.3.2. Угода з умовою. У цьому випадку КЛІЄНТ дає доручення продати реальний товар
за умови одночасної купівлі для КЛІЄНТА іншого реального товару. При отриманні такого
доручення БРОКЕР має право відмовитися від його виконання. Якщо БРОКЕР продасть товар,
але не виконає доручення в частині купівлі іншого товару, він позбавляється права на
винагороду за угодою з умовою.

2.3.3. Угода з цінними паперами.

2.3.4. Із вказаних у пунктах 2.3.1, 2.3.2 типів угод КЛІЄНТ може давати БРОКЕРУ наступні
види доручень:

1. Купити товар за поточною біржовою ціною дня.

2. Продати товар за поточною біржовою ціною дня.

3. Купити товар за ціною не вище заданої.

4. Продати товар за ціною не нижче заданої.

5. Купити товар у момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення.

6. Продати товар у момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення.

2.4. Крім того, БРОКЕР надає КЛІЄНТУ наступні послуги:

а) інформує про поточну біржову ціну на конкретний товар;

б) інформує про наявність конкретного товару на біржі.

2.5. Сторонами приймається наступний порядок виконання доручень щодо продажу реально
існуючого товару:

2.5.1. КЛІЄНТ направляє БРОКЕРУ Договір доручення або Договір комісії, підписані з його
боку, надає гарантію виконання зобов'язання, довіреність на право здійснення угоди, необхідну
при здійсненні угоди від імені КЛІЄНТА.

2.5.2. КЛІЄНТ зобов'язаний за свій рахунок спакувати, промаркувати товар у відповідності
до вимог стандартів, технічних умов, а також до вимог, що пред'являються до біржових товарів,
 відвантажити товар за адресою біржі. З цього моменту КЛІЄНТ втрачає право розпоряджатися
товаром
до отримання звіту БРОКЕРА про здійснення угоди або повідомлення про зняття товару з торгів.

2.5.3. БРОКЕР, отримавши пропозицію, зобов'язаний негайно розпочати роботу щодо
виконання
 доручення КЛІЄНТА на біржі.

2.5.4. Виконавши доручення, БРОКЕР зобов'язаний у __________денний термін подати звіт з
документами, отриманими від контрагента за здійсненою угодою, враховуючи оформлений
примірник
укладеного з контрагентом Договору.

2.5.5. Отримавши звіт БРОКЕРА, КЛІЄНТ повинен у ___денний термін сплатити БРОКЕРУ
 винагороду за виконане доручення, вартість реєстрації угоди на біржі, а також виконати інші свої
зобов'язання, що витікають із укладеної угоди.

Термін відвантаження товару визначається у Договорах доручення, комісії або поставки.

Якщо КЛІЄНТ має заперечення за звітом, він зобов'язаний у _______денний термін з

моменту отримання звіту повідомити про них БРОКЕРА. У протилежному випадку звіт вважається
прийнятим КЛІЄНТОМ.

2.5.7. Якщо товар у відповідності до правил біржової торгівлі знятий з торгів, БРОКЕР
зобов'язаний
 повідомити про це КЛІЄНТА в _________денний термін. КЛІЄНТ зобов'язаний у _______денний
термін з моменту отримання повідомлення БРОКЕРА знизити ціну або відкликати пропозицію.

2.5.8. У випадку відкликання пропозиції КЛІЄНТ у ___денний термін з моменту отримання
повідомлення оплачує БРОКЕРУ зазнані витрати з виконання доручення у розмірі _________________________________________________ грн.

2.5.9. КЛІЄНТ може в Договорі доручення або комісії надати БРОКЕРУ право часткової
реалізації товару, зазначеного в Договорі.

2.6. При виконанні доручень з купівлі за угодами з реальним товаром приймається
наступний порядок:

2.6.1. КЛІЄНТ направляє БРОКЕРУ підписаний Договір доручення або Договір комісії, а


також надає
гарантію своєї платоспроможності, довіреність на право здійснення угоди, необхідну при здійсненні
угоди від імені КЛІЄНТА.

2.6.2. БРОКЕР, отримавши доручення, зобов'язаний негайно почати роботу щодо його
виконання.

2.6.3. Виконавши доручення, БРОКЕР зобов'язаний у ________________денний термін
подати звіт з документами, отриманими від контрагента за здійсненою угодою, враховуючи
оформлений примірник укладеного з контрагентом Договору.

2.6.4. Отримавши звіт БРОКЕРА, КЛІЄНТ повинен у ____________денний термін оплатити
БРОКЕРУ винагороду за виконання доручення, вартість реєстрації угоди на біржі, а також виконати
інші свої зобов'язання, що витікають із укладеної угоди.

2.6.5. Якщо КЛІЄНТ має заперечення за звітом, він зобов'язаний у ____денний термін з моменту
отримання звіту повідомити про них БРОКЕРА. У протилежному випадку звіт вважається прийнятим
КЛІЄНТОМ.

2.6.6. Якщо по закінченні терміну дії Договору доручення або комісії БРОКЕР не виконає
доручення з незалежних від нього причин, він повідомляє про це КЛІЄНТА, який у ___________денний
термін з моменту отримання повідомлення зобов'язаний оплатити БРОКЕРУ зазнані витрати з
виконання доручення в розмірі ___________________________________ грн.

2.7. КЛІЄНТ може в Договорі доручення або комісії як додаткову умову надати БРОКЕРУ
право продажу або купівлі товару в меншій кількості ніж зазначено в договорі, а також право
зменшувати ціну пропозиції без узгодження з КЛІЄНТОМ.

2.8. Вид доручення (пункт 2.3.4 Договору) може бути оперативно змінений КЛІЄНТОМ
телефонограмою, яка підлягає обов'язковій реєстрації кожною Стороною.

2.9. Умови цього Договору не підлягають розголошенню.

 

 

ГАРАНТІЇ

3.1. Якщо КЛІЄНТ дає доручення про купівлю товару, він зобов'язаний надати гарантію
оплати, яка може бути дана у формі:

3.1.1. Надання банківської гарантії на оплату товару (оригінал).

3.1.2. У вигляді довідки про наявність коштів на розрахунковому рахунку КЛІЄНТА, завірену
банком на дату, що передує даті доручення.

3.2. Якщо КЛІЄНТ виступає як продавець товару, він зобов'язаний надати засвідчену складську
розписку або транспортний документ, що підтверджує відвантаження товару на адресу біржі.

3.3. Окрім збитків, стягується неустойка за прострочення поставки або недопоставку товару.

Розмір неустойки зазначається в Договорі доручення або комісії у пункті "Гарантії" і не може
бути меншим від _____________ відсотків вартості товару.

3.4. Наявність та види гарантій повинні бути відображені в Договорі доручення або комісії.

При відсутності гарантій БРОКЕР має право відмовитися від виконання доручення, письмово
повідомивши про це КЛІЄНТА в __________денний термін.

 

УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Сума винагороди БРОКЕРА визначається у відсотках від суми угоди.

4.2. За виконання доручення за угодою з реальним товаром КЛІЄНТ оплачує послуги БРОКЕРА
в залежності від виду доручення у наступних розмірах (зазначити літерами):

за дорученням 1 _______________________________________________________,

за дорученням 2 _______________________________________________________,

за дорученням 3 _______________________________________________________,

за дорученням 4 _______________________________________________________,

за дорученням 5 _______________________________________________________,

за дорученням 6 _______________________________________________________.

4.3. За виконання доручення за угодою з умовою винагорода нараховується окремо за угодою
продажу та угодою купівлі за ставками, зазначеними в п. 4.2. Крім того, КЛІЄНТ додатково оплачує
БРОКЕРУ _____________ відсотків від загальної суми двох угод.

4.4. За надання інформаційних послуг КЛІЄНТ оплачує БРОКЕРУ винагороду в розмірі ________________________________________________ грн.

                              (сума літерами)

4.5. Якщо БРОКЕР купив товар за ціною нижчою, а продав товар за ціною, вищою за передбачену
в дорученні КЛІЄНТА, останній, крім винагороди, нарахованої у відповідності до п. 4.2, сплачує БРОКЕРУ
___________ відсотків від різниці між призначеною КЛІЄНТОМ ціною і тією, більш вигідною ціною, за якою
БРОКЕР здійснив угоду.

4.6. Загальна сума винагороди, належна БРОКЕРУ за виконане доручення, збільшується на суму
податку на додаткову вартість, яка зазначається окремим рядком.

4.7. Внесок за реєстрацію угоди визначається біржею на підставі існуючих правил торгівлі на
біржі, про що письмово повідомляється КЛІЄНТУ БРОКЕРОМ.

При оплаті внеску сума платежу збільшується на суму податку на додаткову вартість, яка в розрахункових документах зазначається окремим рядком.

4.8. Розміри та розрахунок суми, що підлягає оплаті КЛІЄНТОМ на користь БРОКЕРА та біржі,
зазначаються у звіті БРОКЕРА.

4.9. Оплата послуг БРОКЕРА та біржі здійснюється шляхом перерахування грошових коштів
в сумі винагороди  на поточний рахунок БРОКЕРА.

 

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

5.1. Зв'язок між Сторонами здійснюється через відповідальних осіб. КЛІЄНТ виділяє для зв'язку з
БРОКЕРОМ двох відповідальних осіб, які несуть повну відповідальність за свої дії. БРОКЕР зв'язується
з КЛІЄНТОМ безпосередньо або через представника, що має довіреність від БРОКЕРА.

5.2. Технічні та інші умови зв'язку обумовлюються в протоколі узгодження умов зв'язку, що є частиною
цього Договору.

5.3. Обов'язковим реквізитом при будь-якому зверненні КЛІЄНТА до БРОКЕРА є код, який
надається БРОКЕРОМ. КЛІЄНТ не має права повідомляти код третім особам.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його
невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом
зобов'язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором,
якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх
залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6.3. Сторони зобов'язані дотримуватись чинних правил торгівлі на біржі та інших правил, що
регламентують діяльність біржі.

6.4. БРОКЕР не відповідає перед КЛІЄНТОМ за виконання третьою особою угоди, укладеної ним
для КЛІЄНТА або від імені КЛІЄНТА.

6.5. У випадку невиконання КЛІЄНТОМ своїх зобов'язань за укладеною угодою БРОКЕР має право
прилюдно повідомити про це учасників біржової торгівлі.

6.6. У випадку ухилення від оплати або прострочення оплати брокерської винагороди та послуг
біржі КЛІЄНТ сплачує штраф у розмірі ___________ відсотків належної суми за кожен день прострочення,
але не більше __________ відсотків.

6.7. За невиконання доручення з вини БРОКЕРА останній сплачує КЛІЄНТУ штраф у розмірі
___________ відсотків від суми, зазначеної у Договорі доручення або комісії.

6.8. За розголошення умов цього Договору винна Сторона сплачує другій Стороні штраф у
розмірі _____________________________________________ грн.

                      (сума літерами)

6.9. У випадку скасування доручення до проведення торгів КЛІЄНТ зобов'язаний відшкодувати
БРОКЕРОВІ зазнані витрати у фіксованій сумі, що складає _______________________________________ грн.

                                                     (сума літерами)

6.10.  Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою
підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні
законодавством.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1.               Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2.               Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору,
втрачають юридичну силу.

7.3.               Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.4.               Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані
уповноваженими на те представниками Сторін.

7.5.               Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

7.6.               Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках,
кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

Місцезнаходження та реквізити сторін

 

Клієнт

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За клієнта

Керівник ________________/____________/

м. п.

 

Брокер

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

сторін

 

За брокера

Керівник ________________/____________/

м. п.

 
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?