На главную - Образцы договоров - Договір на надання юридичних послуг

Договір на надання юридичних послуг

                       Договір на надання юридичних послуг

 м. Київ                                                            "___"__________20 р.

 ЗАМОВНИК: ________________________________________________

в особі _____________________________________________________

що діє на підставі ____________________________________________

з одного боку, і

 

 ЮРИДИЧНА ФІРМА:__________________________________________

в особі ______________________________________________________

що діє на підставі______________________________________________

з іншого боку,

                уклали Даний Договір про наступне:

 

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 ЗАМОВНИК доручає,  а ЮРИДИЧНА ФІРМА бере на себе зобов'язання на-

давати юридичну допомогу в обсязі та на умовах, передбачених Даним

Договором.

 

                   2. ОБОВ'ЯЗКИ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

 2.1. ЮРИДИЧНА ФІРМА бере на себе виконання наступної правової ро-

боти

 а) перевіряє відповідність вимогам законодавства внутрішніх доку-

ментів ЗАМОВНИКА,  візує їх, надає допомогу ЗАМОВНИКУ з підготовки

та правильного оформлення зазначених документів;

 б) бере  участь у підготовці та укладенні різного роду договорів,

що укладаються ЗАМОВНИКОМ з іншими підприємствами та  громадянами,

візує їх,  надає допомогу з організації контролю за виконанням цих

договорів,  слідкує за застосуванням передбачених законом та дого-

вором  санкцій по відношенню до контрагентів,  що не виконують до-

говірних зобов'язань;

 в) організує та  веде  претензійну  роботу  за  матеріалами,  які

підготовлює ЗАМОВНИК;

 г) бере  участь у розгляді питань про дебіторську та кредиторську

заборгованість,  що є на балансі господарства, та вживає спільно з

іншими підрозділами заходів щодо ліквідації цієї заборгованості;

 д) надає  допомогу з організації та здійснення контролю за дотри-

манням ЗАМОВНИКОМ встановленого чинним законодавством порядку про-

дажу  та  приймання  продукції  та товарів за кількістю та якістю,

проводить інструктаж  працівників,  що  відають  відправленням  та

прийманням товарно-матеріальних цінностей,  про порядок оформлення

цих операцій та активування у  випадку  нестачі,  некомплектності,

псування товарів та вантажів,  робить висновок про законність спи-

сання матеріальних цінностей;

 е) представляє у встановленому порядку інтереси ЗАМОВНИКА в суді,

а також в інших органах при розгляді правових питань;

 ж) узагальнює та аналізує розгляд судових, інших справ та спільно

з іншими підрозділами ЗАМОВНИКА - результати  розгляду  претензій,

практику укладання та виконання договорів - надає ЗАМОВНИКУ пропо-

зиції з усунення виявлених недоліків

 з) дає консультації,  заключення,  довідки з правових питань,  що

виникають у діяльності ЗАМОВНИКА;

 і) за  дорученням  ЗАМОВНИКА  бере  участь у засіданні балансової

комісії та розробці пропозицій за підсумками фінансово-господарсь-

кої діяльності;

 к) готує за дорученням ЗАМОВНИКА матеріали про розкрадання, розт-

рати,  нестачі, випуск недоброякісної і нестандартної продукції та

про інші правопорушення для передачі слідчим,  судовим органам,  а

також вживає заходів до відшкодування збитків, завданих ЗАМОВНИКУ;

 л) організує систематичний облік та збереження нормативних актів,

що  надходять  до  ЗАМОВНИКА та видаються ним,  створює бібліотеку

юридичної літератури;

 м) інформує ЗАМОВНИКА про нове законодавство, організує спільно з

іншими    підрозділами    вивчення   керівними   працівниками   та

спеціалістами ЗАМОВНИКА нормативних актів, що стосуються їх діяль-

ності,  регулярно  здійснює особистий прийом працівників ЗАМОВНИКА

та консультує їх з правових питань.

 

 2.2. При виконанні зазначених в п.2.1 обов'язків  ЮРИДИЧНА  ФІРМА

керується чинним законодавством і Даним Договором.

 

 2.3. Для виконання доручень,  зазначених в п.2.1 Даного Договору,

ЮРИДИЧНА ФІРМА призначає _________________________________.

                               (посада, П. І. Б.)

 

                      3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 

 ЗАМОВНИК зобов'язується:

 а) своєчасно забезпечувати ЮРИДИЧНУ ФІРМУ всім необхідним для ви-

конання даних їй доручень,  передбачених Даним Договором,  в  тому

числі документами у потрібній кількості примірників,  нормативними

актами,  що регулюють діяльність ЗАМОВНИКА,  канцелярським прилад-

дям, робочим місцем, транспортними засобами;

 б) оплачувати витрати, необхідні для виконання його доручень;

 в) оплачувати послуги ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ.             4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

 

 4.1. За роботу, виконану ЮРИДИЧНОЮ ФІРМОЮ, ЗАМОВНИК щомісячно пе-

рераховує _____________________________________________________.

                         (сума літерами)

 

 4.2. Розрахунки за виконану  роботу  здійснюються  ЗАМОВНИКОМ  не

пізніше _____ числа кожного місяця.

 

                      5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 Даний Договір  укладений на строк до ____________ та набирає чин-

ності з моменту його підписання. Договір може бути розірваний кож-

ною  із сторін достроково,  з попередженням другої сторони за один

місяць.

 

 Після закінчення терміну дії договору,  якщо сторони  продовжують

виконувати його умови, договір вважається поновленим на невизначе-

ний термін,  але кожна із сторін має право припинити його дію, по-

передивши про це другу сторону за один місяць.

 

 Даний Договір складений у двох примірниках:  по одному примірнику

для кожної сторони.

 

      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

 


 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?