На главную - Образцы договоров - Договір про заставу майна

Договір про заставу майна

                             Договір   про заставу майна
                        (з залишанням майна у заставника)

 м. Київ                                                                      «____»___________20  р.

 ЗАСТАВНИК: _________________________________________________,

в особі _______________________________________________________,

до діє на підставі Статуту, з одного боку, і

 

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ: __________________________________________,

в особі ________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

                уклали Даний Договір про наступне:

 

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 У відповідності  до  Даного Договору ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право у

випадку невиконання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов'язань за  договором  у

п.2.1  (далі за текстом - <основний договір>) отримати задоволення

за рахунок майна, заставленого на нижчевказаних умовах.

 

              2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ

 

 2.1. Підстава появи зобов'язання, забезпеченого заставою за Даним

Договором:  договір  № ______ від "____" __________ 19___ р.

 

 2.2. ЗАСТАВНИКОМ за основним договором виступає

_________________________________________________________________

 

 ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ за основним договором виступає

__________________________________________________________________

 

 2.3. Предметом основного договору є ________________________________

__________________________________________________________________

 

 2.4. Термін виконання зобов'язання,  забезпеченого Даним  Догово-

ром: ______________________________________________________________

 

              3. РОЗМІР ЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ ЗАСТАВОЮ ВИМОГИ

 

 Розмір забезпеченої заставою вимоги складає:

 3.1.______________________________________________________________

 3.2.______________________________________________________________

 3.3.______________________________________________________________

 Усього: __________________________________________________________

 

                        4. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

                    (СКЛАД ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА)

 

 4.1. Предметом застави є наступне майно:

 

 4.1.1. Найменування: ____________________________________________

 4.1.2. Кількість:    ________________________________________________

 4.1.3. Якість: ____________________________________________________

 4.2. Узгоджена  за  Даним  Договором  вартість заставленого майна

складає:_________________________________________________________

 4.3. Вищевказане майно належить ЗАСТАВНИКУ на праві ______________ .

 4.4. Заставлене  майно  залишається  у  володінні  ЗАСТАВНИКА   з

місцезнаходженням у ______________________________________________

 

 5. ПРАВА ЗАСТАВНИКА З РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗАСТАВЛЕНИМ МАЙНОМ

 5.1. ЗАСТАВНИК має наступні  права  з  розпорядження  заставленим

майном: _______________________________________________________

 

 5.2. Наступна застава заставленого  майна ________________________

                                            (допускається,

_______________________________________________________________

 допускається за згодою ЗАСТАВОЛЕРЖАТЕЛЯ, не допускається)

 

 5.3. ЗАСТАВНИК  зобов'язаний  (не зобов'язаний) застрахувати зас-

тавлене майно на наступних умовах:_______________________________

_______________________________________________________________.

 

 5.4. ЗАСТАВНИК  зобов'язаний у повному обсязі відшкодувати ЗАСТА-

ВОДЕРЖАТЕЛЮ збитки,  спричинені втратою, нестачею або пошкодженням

заставленого майна.

 

                          6. ІНШІ УМОВИ

 6.1. У випадках,  не передбачених Даним Договором,  сторони керу-

ються чинним цивільним законодавством України.

 

 6.2. Даний Договір складено у двох оригінальних  примірниках,  по

одному для кожної з сторін.

 

      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?