На главную - Образцы договоров - Договір купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу

                                                Договір купівлі-продажу

м. Київ                                                                                                 "___" ____________ 20  р.
____________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "Продавець") в особі ___________________________________
____________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________,
з одного боку, та
  ___________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "Покупець") в особі ____________________________________
____________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________,
з другого боку,
уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити ________________________________________________________________________ (надалі іменуються "Товари"), що перераховані в додатку N 1 до цього Договору, на суму _________________________________.

2. ЦІНИ І КІЛЬКІСТЬ
2.1. Ціни на Товари, що продаються за цим Договором, вказані в додатку N 1 до цього Договору і встановлюються в ____________.
2.2. В ціну включена вартість тари, упаковки та маркування.

3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ
3.1. Продавець поставляє Товари на умовах "Франко-завод" (EXW) місто _________________, в строки, вказані в додатку N 1 до цього Договору.
3.2. Не пізніше, ніж за __________ (________________________________) днів до дати передачі Товарів Покупцю, Продавець повідомляє Покупця по факсу про строки і місце поставки.
3.3. а) У випадку, якщо строки поставки не виконуються, Продавець виплачує Покупцю узгоджений Сторонами штраф в розмірі _____ % вартості непоставлених Товарів за кожний тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, і ____ % за кожний наступний після цього тиждень, що почався, за умови, що розмір названого штрафу не повинен перевищувати 8 % від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки.
б) У випадку затримки поставки більше, як на три місяці, Покупець має право перервати дію цього Договору стосовно непоставлених Товарів без будь-якої компенсації за збитки, які Продавець може понести в зв'язку з таким розірванням.

4. ОПЛАТА
4.1. Оплата повинна провадитись у формі інкасо з негайною оплатою.
Оплата за поставлені Товари повинна провадитись в ________ в місто __________ наступним чином: документи, вказані в п. 4.2, видаються Покупцю проти платежу в розмірі ________________ (________________________________) (100 % вартості Товарів, що поставляються).
4.2. В інкасовому дорученні своєму банку Продавець зобов'язаний перерахувати наступні документи:
- оригінал і дві копії докладного рахунка-фактури;
- два оригінали документів, що підтверджують доставку;
- пакувальний лист в трьох екземплярах.
4.3. Оплата повинна провадитись на рахунок Продавця в наступну адресу: ____________________________________________________, з зазначенням номера рахунка-фактури Продавця, як підстави для оплати.

5. ЯКІСТЬ
5.1. Якість Товарів, що продаються за цим Договором, повинна відповідати сертифікатам якості Продавця.

6. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ
6.1. Упаковка, в якій відвантажуються Товари, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товарів під час транспортування з урахуванням перевалок, а також збереження Товарів від атмосферного впливу.
6.2. Усі ящики повинні з двох протилежних боків мати наступні маркування фарбою, що не змивається:
Адреса кінцевого покупця: __________________________________________.
Верх
Обережно
Не кантувати
Договір N _________________________________________________________.
Продавець ________________________________________________________.
(найменування)
Наряд N __________________________________________________________.
Транс N ___________________________________________________________.
Ящик N ___________________________________________________________.
Вага брутто _____________________________________________________ кг.
Вага нетто ______________________________________________________ кг.
Розміри ящика __________________________ см (довжина, ширина, висота).
На ящиках, висота яких перевищує один метр, з трьох сторін ящика знаком "0+" повинен бути позначений центр ваги.

7. ГАРАНТІЇ
7.1. Продавець дає гарантію, що всі Товари не мають дефектів, пов'язаних з матеріалом, із якого вони виготовлені, або з процесом їх виробництва, на період 12 (дванадцяти) місяців з дати передачі Товарів Покупцеві, тільки в тому випадку, якщо:
а) Товари використовуються згідно до їх цільового призначення із дотриманням відповідних інструкцій по обслуговуванню, що надсилаються Продавцем разом із Товарами.
б) Обслуговування та ремонт Товарів провадилося виключно Продавцем або обслуговуючою організацією, що спеціально уповноважена на те Продавцем.
7.2. Продавець, на свій розсуд: або ремонтує, або проводить безкоштовну заміну Товару Покупця або його частини, яка не буде відповідати викладеним вище гарантійним умовам.
7.3. Ця гарантія не поширюється на __________________________________ _______________________________, що разом називаються "елементи, які швидко зношуються". Продавець на свій розсуд відремонтує або замінить будь-який з таких елементів, що швидко зношуються, якщо, на погляд Продавця, він виявився дефектним.
7.4. Товари, чи їх частина, до роботи яких Покупець пред'являє претензію, повинні знаходитись у Покупця до перевірки і підтвердження обґрунтованості претензії представником Продавця або іншою уповноваженою Продавцем особою.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.
8.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законі або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.
8.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.
8.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний на майбутнє Покупцем або Продавцем шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.
8.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 90 днів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору за місцем знаходження відповідача відповідно до норм процесуального права останнього. При цьому матеріальним правом для вирішення спорів за цим Договором є матеріальне право, чинне в країні Продавця.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
10.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та відповідним чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
10.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
10.3. Максимальна відповідальність Продавця перед Покупцем, що походить із або пов'язана з продажем або використанням будь-яких Товарів, що доставлені Покупцю згідно цього Договору, незалежно від того, чи є ця відповідальність наслідком претензії по виконанню умов цього Договору, недодержання гарантії, делікту, включаючи недбалість і подібні упущення, не повинна ні за яких обставин, виключаючи випадки, коли результатом недбалої роботи і подібних упущень зі сторони Продавця явилась смерть або тілесні пошкодження, перевищувати фактичну суму, виплачену Покупцем Продавцю за дану одиницю Товару, що доставлена відповідно до цього Договору. Покупець виражає свою згоду з тим, що ні за яких обставин Продавець не може бути відповідальним за втрату прибутку або за будь-які побічні, випадкові або непрямі збитки, незалежно від причини їх виникнення.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
11.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
11.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
11.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в країні Продавця законодавства.
11.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити сторін:
                    Продавець:                                                                     Покупець:
_______________________________         _______________________________
                          М. П.                                                                                 М. П.    


 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?