На главную - Образцы договоров - Договір доручення на продаж продукції

Договір доручення на продаж продукції

                                               Договір

                            доручення на продаж продукції

 м. Київ                                                                   "___"____________20    р.

 ПОВІРЕНИЙ: ________________________________________________,

в особі ______________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

 ДОВІРИТЕЛЬ: _______________________________________________,

в особі ______________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

 

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1.1. ДОВІРИТЕЛЬ доручає,  а ПОВІРЕНИЙ бере на  себе  зобов'язання

укласти від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір купівлі-продажу

з третьою особою, надалі ПОКУПЕЦЬ.

 1.2. Доручення вважається  виконаним  після  укладення  ПОВІРЕНИМ

угоди з ПОКУПЦЕМ.

 1.3. Конкретні   умови  здійснення  угоди,  кількість  продукції,

мінімальна ціна продажу,  а також інші вказівки  ДОВІРИТЕЛЯ  наво-

дяться у Додатку № 1 до Даного Договору. Додаток № 1 є невід'ємною

частиною Даного Договору.

 1.4. ПОКУПЕЦЬ повинен знаходитися  на  наступній  території  (до-

говірна територія): __________________________________________

 

                     2. ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

 ПОВІРЕНИЙ зобов'язаний:

 - виконати  дане  йому  доручення  у  відповідності  до  вказівок

ДОВІРИТЕЛЯ,  передбачених Даним Договором та Додатком до нього,  а

також даних йому останнім додатково в письмовій формі;

 - в  термін  ___________ повідомляти ДОВІРИТЕЛЮ про перебіг вико-

нання доручення;

 - в термін __________ оповістити ДОВІРИТЕЛЯ про укладення догово-

ру та передати йому примірник підписаного з ПОКУПЦЕМ договору;

 - передати ДОВІРИТЕЛЮ все, що отримане у зв'язку з виконанням до-

ручення в термін _____________________________________________

 - у випадку неможливості виконати доручення  за  Даним  Договором

ПОВІРЕНИЙ зобов'язаний в термін ________________ повідомити про це

ДОВІРИТЕЛЮ для прийняття останнім рішення в термін ___________ про

зміну або припинення договору.

 

                     3. ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

 ДОВІРИТЕЛЬ зобов'язаний:

 - в  термін ________ після підписання Даного Договору забезпечити

ПОВІРЕНОГО всіма необхідними матеріалами,  сертифікатами  на  про-

дукцію та іншими документами, необхідними для виконання доручення,

в тому числі гарантіями наявності товару;

 - в термін _________  після  підписання  Даного  Договору  видати

ПОВІРЕНОМУ  довіреність  на  право  здійснення угоди з ПОКУПЦЕМ із

зазначенням обсягу повноважень;

 - в термін __________ прийняти від ПОВІРЕНОГО звіт про  виконання

доручення,  надані ним документи,  а також і все отримане за даним

Договором;

 - виплатити ПОВІРЕНОМУ винагороду, а також відшкодувати його вит-

рати з виконання доручення.

 

                         4. ПЕРЕДОРУЧЕННЯ

 4.1. ПОВІРЕНИЙ зобов'язаний виконати дане йому доручення особисто.

 4.2. Передоручення  може  мати  місце  за Даним Договором лише за

письмовою згодою ДОВІРИТЕЛЯ з обов'язковим  зазначенням  усіх  не-

обхідних відомостей про заступника.

 4.3. При  передорученні ПОВІРЕНИЙ відповідає лише за вибір засту-

паючої особи, а не за успіх переговорів і виконання доручення.

 

                       5. ПРАВА ПОВІРЕНОГО

 ПОВІРЕНИЙ має право відступити від  вказівок  ДОВІРИТЕЛЯ  лише  з

письмового дозволу останнього.

 Без цього ПОВІРЕНИЙ має право відступити від вказівок ДОВІРИТЕЛЯ,

якщо за обставин справи це  необхідно  в  інтересах  ДОВІРИТЕЛЯ  і

ПОВІРЕНИЙ  не  міг  попередньо  запитати  ДОВІРИТЕЛЯ  або в термін

___________ не отримав відповіді на свій запит.

 

                     6. ВИНАГОРОДА ПОВІРЕНОГО

 За виконання доручення ПОВІРЕНИЙ отримує від ДОВІРИТЕЛЯ винагоро-

ду в розмірі __________ від суми укладеної з ПОКУПЦЕМ угоди.

 У випадку часткового виконання доручення винагорода  виплачується

пропорційно виконаному.

 Право на винагороду ПОВІРЕНИЙ отримує після укладення угоди з ПО-

КУПЦЕМ.

 (Можливий варіант,  коли право на винагороду у ПОВІРЕНОГО виникає

після отримання ДОВІРИТЕЛЕМ покупної ціни від ПОКУПЦЯ.  Відповідно

буде вирішуватися питання і про порядок розрахунків з ПОВІРЕНИМ за

п.З Договору).

 

                      7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 ДОВІРИТЕЛЬ платіжним дорученням  перераховує  ПОВІРЕНОМУ  належну

винагороду  в  термін  _____________ після виникнення у останнього

права на винагороду.

 

                        8. ЗВІТ ПОВІРЕНОГО

 8.1. ПОВІРЕНИЙ в термін ____________  після  виконання  доручення

зобов'язаний подати ДОВІРИТЕЛЮ письмовий звіт з додатком підтверд-

жувальних документів як фінансового, так і іншого характеру.

 Подання звіту не залежить від вимоги ДОВІРИТЕЛЯ та  надання  йому

інформації про хід виконання доручення та про його виконання.

 8.2. ДОВІРИТЕЛЬ  зобов'язаний негайно прийняти звіт ПОВІРЕНОГО та

затвердити його в термін __________.  За наявності  заперечень  за

звітом ДОВІРИТЕЛЬ повинен повідомити про них ПОВІРЕНОГО. В против-

ному разі звіт вважається затвердженим по закінченні вищевказаного

терміну.

 8.3. У  випадку  невиконання доручення ПОВІРЕНИЙ подає ДОВІРИТЕЛЮ

звіт в термін __________ після припинення дії Даного Договору.

 

                9. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОВІРЕНОГО

 9.1. Виконання  доручення  ПОВІРЕНИМ  здійснюється   за   рахунок

ДОВІРИТЕЛЯ  незалежно від успіху дії ПОВІРЕНОГО та від розміру ви-

конаного доручення.

 9.2. Відшкодування  витрат  здійснюється  ДОВІРИТЕЛЕМ  в   термін

___________  після  затвердження звіту ПОВІРЕНОГО в безготівковому

порядку платіжним дорученням.

 9.3. Підлягають  відшкодуванню   наступні   витрати   ПОВІРЕНОГО:

____________________________________________________________

 Інші витрати  ПОВІРЕНОГО  відшкодовуються  ним  із винагороди або

здійснюються за його рахунок.

 9.4. В  усіх   випадках   відшкодовуються   витрати   ПОВІРЕНОГО,

здійснені  ним з відома та згоди ДОВІРИТЕЛЯ,  а також допущені без

вини першого за непередбачуваних обставин.

 

                  10. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ 

 ПОВІРЕНИЙ зобов'язаний виконати  доручення  ДОВІРИТЕЛЯ  в  термін

_______________ з моменту підписання Даного Договору. Термін вико-

нання доручення є терміном дії Даного Договору.

 

                   11 . ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 Сторони за Даним Договором несуть наступну відповідальність:

 ПОВІРЕНИЙ: _____________________________________________

 ДОВІРИТЕЛЬ:____________________________________________

                          12. ІНШІ УМОВИ

__________________________________________________________

__________________________________________________________

      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?