На главную - Образцы договоров - Договір довічного утримамання

Договір довічного утримамання

Договір довічного утримамання  

м. Київ                                                      "___" ____________ 20    р.

Громадянин України ___________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ______________________________________,

(вказати місце проживання )

(надалі іменується "Відчужувач"), з одного боку, та громадянин України

____________________________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ____________________________________,

(вказати місце проживання )

(надалі іменується "Набувач"), з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір довічного утримання (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. Відчужувач передає у власність Набувачеві визначену у п. 2 цього Договору квартиру, яка належить Відчужувачу на праві приватної власності (надалі іменується "квартира"), а Набувач зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, довічно забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом.

2. Квартира, що передається за цим Договором, має наступні характеристики: __________________________________

(адреса і номер квартири прописом)

квартира складається із _______________ кімнат загальною площею ____________ кв. м, у тому числі житловою площею - _____________ кв. м.

Інші характеристики квартири наводяться в технічному паспорті, який виданий __________________ і є додатком N 1 до цього Договору.

3. Відчужувач цим підтверджує, що квартира на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної власності на підставі _____________________________________________ , яке зареєстроване у ____________________ "___" ____________ ____ року , а також те, що квартира не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

4. Ціна квартири визначена Сторонами згідно з домовленістю в розмірі ______________________________ грн. Оціночна (інвентаризаційна, балансова) вартість квартири за цим Договором становить ___________, що підтверджується ____________________.

5. Набувач прийняв на себе зобов'язання довічно утримувати Відчужувача, забезпечувати його харчуванням, одягом, медикаментами, утриманням та доглядом, в розмірах, в порядку та в строки, передбачені в додатку N ___ до цього Договору, та залишити в безоплатному довічному користуванні Відчужувача житлову кімнату площею _______________ кв. м.

6. Грошова оцінка щомісячного матеріального забезпечення визначена Сторонами цього договору в розмірі ________________ грн. Зазначена оцінка підлягає індексації у порядку, встановленому законом.

7. Цей Договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації і набирає чинності з моменту такої реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

8. Відчужувач передає Набувачу квартиру в строк ____________ шляхом _______________ в порядку ________________________.

9. Набувач стає власником квартири з моменту державної реєстрації цього Договору.

10. Цей Договір може бути розірваний в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством.

11. Витрати по складанню, посвідченню та реєстрації цього Договору покладаються на __________________________________________________.

12. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у тій самій формі, що і цей Договір.

13. Цей Договір складений українською мовою, на _______ сторінках у ________ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

ВІДЧУЖУВАЧ:                                                                    НАБУВАЧ:

               Підписи   сторін

 

ВІДЧУЖУВАЧ                                                    НАБУВАЧ

_________/____________/                      _________/____________/.
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?