На главную - Образцы договоров - Договір доручення

Договір доручення

 Договір доручення

м. Київ   

       "___" _______________ 20   р.

 __________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Довіритель") в особі ________________________

___________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________,

з одного боку, та

            ______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Повірений") в особі __________________________

____________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________,

з другого боку,

            уклали цей Договір доручення (надалі іменується "Договір") про таке.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. За цим Договором Повірений зобов'язується від імені і за рахунок Довірителя здійснити наступні юридичні дії: _________________________________ на таких умовах ___________________________ і в наступному порядку _________________________________.

2. За здійснення дій, визначених у п. 1 цього Договору, Довіритель зобов'язується виплатити Повіреному винагороду в наступному розмірі: ________ ______________________________________________________________.

3. У випадку, якщо Повірений здійснить, визначені у п. 1 цього Договору юридичні дії на більш вигідних для Довірителя умовах, ніж вони визначені у п. 1 цього Договору,  Довіритель сплачує Повіреному додаткову винагороду в розмірі _________________.

ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

4. Повірений за цим Договором бере на себе наступні зобов'язання:

а) здійснити юридичні дії, визначені у п. 1 цього Договору у відповідності з вимогами Довірителя; на умовах, найбільш вигідних для Довірителя;

б) повідомляти Довірителю, за його вимогою, усі відомості про хід виконання Повіреним своїх зобов'язань за цим Договором;

в) залучати, при необхідності, вповноважених представників Довірителя до виконання доручення;

г) негайно передати Довірителю все отримане в зв'язку з виконанням Повіреним своїх зобов'язань за цим Договором (здійсненням юридичних дій, визначених у п. 1 цього Договору).

ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

5. Довіритель за цим Договором бере на себе наступні зобов'язання:

а) видати Повіреному довіреність на здійснення юридичних дій, визначених у п. 1 цього Договору, забезпечити Повіреного іншими засобами, необхідними для виконання Повіреним його зобов'язань за цим Договором, а саме: _______________________________________________;

б) відшкодовувати Повіреному необхідні витрати для здійснення юридичних дій, визначених у п. 1 цього Договору;

в) сплатити Повіреному належну йому відповідно до п. п. 2 і 3 цього Договору винагороду;

г) забезпечити при необхідності участь своїх вповноважених представників у виконанні Повіреним його зобов'язань за цим Договором;

д) негайно прийняти від Повіреного усі результати виконання останнім його зобов'язань за цим Договором.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

7. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

8. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

______________________________________________________

______________________________________________________

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

9. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

10. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

12. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

13. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

14. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

  

Місцезнаходження та реквізити сторін

PRIVATEДовіритель:

Повірений:

__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________

(підпис)

М. П.

__________________________
__________________________
__________________________ __________________________ __________________________

(підпис)

М. П.

 
 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?