На главную - Образцы исковых заявлений - Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди

Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди

                                                                         № ____/ 2013
                                                                         Від «25»  серпня 2013 року

                                                                         Оболонський районний суд м. Києва
                                                                         м. Київ, вул. Тимошенко, 2-е

                                                       Позивач:   ТзОВ «Торг Експрес»
                                                                         04215, м. Київ, вул. Богатирська, 10
                                                                         п/р 2222222222 в ПАТ АКБ «Надра»
                                                                         МФО 333333
                                                                         Код ЄДРПОУ 44444444
                                                                         тел. (067) 00000000, ф. 555-222-44

                                                  Відповідач:    _____________________,
                                                                         07.07.1980 р.н.
                                                                         зареєстр: м. Київ, вул. Кустанайська,
                                                                         буд. 1, кв. 1,
                                                                         Ідентифікаційний код 3333333333


                                                                          Ціна позову : 20000,00 грн.
                                                                          Судовий збір : 222,00 грн.


                                                       Позовна заява
                                   про відшкодування матеріальної шкоди,
                 завданої працівником під час виконання трудових обов'язків

     Між Товариством з обмеженою відповідальністю «Торг Експрес» та низкою підприємств, зокрема Товариством з обмеженою відповідальністю «Модерн», м.Київ, Товариством з обмеженою відповідальністю «Шоп» м.Київ, Товариством з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-канадське підприємство «Росток», було укладно  договори  про надання послуг з пересилання й доставки поштових відправлень згідно умов яких ці підприємства виступали замовниками  (відправниками), а Позивач виконавцем (перевізником) таких поштових відправлень.

     Згідно розділу 4 кожного окремого з вищевказаних Договорів, Позивач зобов’язувався здійснювати забір від замовників поштових відправлень з кінцевою їх доставкою адресатам,   зокрема на підставі п.4.12 кожного окремого договору, Позивач як виконавець зобов’язувався протягом трьох робочих днів з моменту доставки поштових відправлень перераховувати Замовникам кошти післяплати  прийняті ним від одержувачів таких поштових відправлень.

     Виконання частини договірних зобов’язань Позивача щодо доставки поштових відправлень, збору післяплати за їх доставку та повернення зібраних коштів в касу, було покладено на працівника Позивача, а саме ________________________________ (Відповідач) котрий з 27 серпня 2012 року був прийнятий на роботу до Київського відділення ТзОВ «Торг Експрес» на посаду водія автотранспортних засобів відділу адресного обслуговування за основним місцем роботи, з одночасним  виконанням обов’язків експедитора у порядку суміщення посад, що підтверджується Наказом №1111/12 від 27.08.2012р.

     На виконання Позивачем взятих на себе  згідно договорів з контрагентами зобов’язань, Відповідачу, починаючи з 27 серпня 2012 року, як особі котра є матеріально-відповідальною перед Позивачем, на підставі накладних видачі відправлень з складу (кур’єру) від 19 вересня 2012 за номерами №КВ0019677 та  №КВ0019679 котрі підписані Відповідачем, надавались для адресної доставки поштові відправлення за наступним переліком номерів поштових відправлень: № 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0, 11-0, 12-0, 13-0, 14-0, 15-0, на загальну суму 20 000,00 грн. (двадцять тисяч  грн., 00 коп.). які _____________ згідно Накладних видачі з складу (кур’єру) були отримані та доставлені одержувачам однак  кошти за які не внесені _____________  у касу Позивача.

     Таким чином у період роботи на підприємсті Відповідач шляхом не повернення  у касу Позивача коштів отриманих від одержувачів за доставлені поштові відправлення з післяплатою заподіяв контрагентам Позивача і Позивачу як виконавцю за договорами пересилання й доставки поштових перевезень матеріальні збитки на загальну суму  20 000,00 грн., які Позивач змушений був відшкодувати  відповідним замовникам, зокрема на підставі претензії ТзОВ СП «Росток» (копія надається), в порядку статті 1172 Цивільного кодексу України як виконавець за договорами і водночас підприємство-працедавець особи що заподіяла збитки під час виконання своїх трудових обов’язків.

     З Відповідачем  з метою врегулювання правовідносин між ним як працівником та Позивачем як працедавцем, було укладено Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність як з працівником, що займає посаду безпосередньо пов’язану з збереженням та перевезенням матеріальних цінностей згідно якого Відповідач прийняв на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення зберігання ввірених йому цінностей.

     Згідно умов такого Договору Відповідач взявши на себе  відповідальність за збереження ввірених йому Позивачем матеріальних цінностей зобов’язувався:
дбайливо ставитись до переданих йому для збереження або інших цілей матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів до запобігання збитків;
своєчасно повідомляти підприємство про всі обставини, які загрожують забезпеченню зберігання довірених йому матеріальних цінностей;
вести облік, складати і подавати у встановленому порядку товарно-грошові  та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей;
брати участь в інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей.

     Згідно п.3. Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність у випадку незабезпечення з вини працівника  збереження довірених йому матеріальних цінностей відшкодування проводиться згідно з чинним законодавством України.

    Відповідно до ст. 132 КЗпП України за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у законодавстві.

     Пунктом 1 ч. 1 ст. 134 КЗпП України встановлено, що працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у випадку, коли між працівником і підприємством, установою, організацією, відповідно до ст. 1351 цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей.
Відповідно до роз'яснень п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 року N 14 "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації їх працівниками": У відповідності зі ст.130 КЗпП відшкодування шкоди провадиться незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за дії (бездіяльність), якими заподіяна шкода підприємству, установі, організації. За шкоду, заподіяну внаслідок порушення трудових обов'язків, працівник несе відповідальність перед підприємством (установою, організацією), з яким перебуває в трудових відносинах.

     У п. 8 цієї ж постанови Пленуму роз'яснено, що, розглядаючи справи про матеріальну відповідальність на підставі письмового договору, укладеного працівником з підприємством, установою, організацією, про взяття на себе повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей (недостача, зіпсування), переданих йому для зберігання або інших цілей (п. 1 ст. 134 КЗпП України), суд зобов'язаний перевірити, чи належить відповідач до категорії працівників, з якими згідно зі ст. 1351 КЗпП України може бути укладено такий договір, та чи був він укладений.

     Ст. 135-1 КЗпП України встановлює, що письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством, установою, організацією з працівниками, які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей.

     Згідно такого Переліку  посад і робіт затверджених постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР по праці і соціальних питаннях, Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 28 грудня 1977 року № 447/24. займана Відповідачем посада входить до вказаного Переліку посад та робіт, за якими відповідно до діючого законодавства України можуть укладатись письмові договори про повну матеріальну відповідальність.
Разом з тим, до завдань та обов’язків Відповідача згідно Посадової інструкції експедитора входила завчасна та якісна доставка поштових відправлень одержувачам, в тому числі  поштових відправлень з післяплатою, а згідно п.3.25 цієї ж Посадової інструкції і забезпечення надходження відповідних готівкових коштів в касу підприємства не пізніше наступного робочого дня з дня вручення відправлення.

     Окрім цього, згідно п.5 «Відповідальність» Посадової інструкції, Експедитор несе матеріальну відповідальність за збереження виданих йому відправлень (п.5.7.), збереження та своєчасність внесення в касу підприємства доручених йому готівкових коштів (п.5.8.).

     Відповідно до положень ст.136 КЗпП України, покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, а керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками - за розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника. У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або уповноваженим ним органом позову до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду.

     Також слід звернути увагу на норму статті 1191 Цивільного кодексу України згідно п.1 якої, особа,  яка відшкодувала шкоду завдану іншою особою, має право зворотньої вимоги (регресу) до винної особи  у розмірі виплаченого  відшкодування.

     Відповідно до ч.6., ст. 110 Цивільно-процесуального кодексу України (Підсудність справ за вибором позивача) – Позов про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред’являтися також за місцем завдання шкоди. Місцем завданння шкоди позивачу ТзОВ «Торг Експрес», являється Київське операційне відділення Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 10 (Оболонський район м. Києва), та є структурним підрозділом Товариства (Структурний підрозділ знаходиться територіально віддалено від юридичної особи, не є юридичною особою і не підлягає державній реєстрації), що керується Положенням про Київське операційне відділенні, затверджено Наказом №200/В від 01 серпня 2011 року, а також здійснює свою господарську діяльність на місці, відповідно до Договору суборенди (піднайму) №000/101 від 01.01.2012 року.

     На підставі викладеного, враховуючи те, що Відповідач добровільно відшкодувати шкоду відмовляється, керуючись ст.ст. 11, 16, 22, 23, 1172.ю 1191 ЦК України, ч. 1 ст. 130, п. 1,3 ч. 1 ст. 134, ст. 135-1, ч. 3 ст. 136, п. 4 ч. 1 ст. 232 КЗпП України, ст.ст. 3, 79, 88, ч. 6,14 ст. 110, 119, 120 ЦПК України,

 

ПРОСИМО СУД:

1. Прийняти даний позов до розгляду;
2. Стягнути з ___________________________ на користь ТзОВ «Торг Експрес» шкоду, відшкодовану замість нього Позивачем та завдану ним під час неналежного виконання трудових обов’язків експедитора-водія автотранспортних засобів, шляхом  зловживання службовим становищем в сумі 20 000,00 грн. та судовий збір.
 
     Додатки:

1. Копія Наказу про прийом на роботу №1111/12 від 27.08.2012р. – 1 аркуш;
2. Копія Посадової інструкції експедитора  від 27.08.2012р. – 3 аркуші;
3. Копія Посадової інструкції водія автотранспортних засобів від 27.09.2012р. – 2 аркуші;
4. Копія Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника ___________________– 1 аркуш;
5. Копії Накладних видачі з складу «Київ-Оболонь» (кур’єру) __________ № КВ 0000 від 29.10.2012р. – 4 аркуші;
6. Копія Положення про Київське операційне відділення ТзОВ «Торг Експрес» - 3 аркуші;
7. Копія Наказу про створення операційного відділення №2000 від 01 грудня 2009 року – 4 аркуші;
8. Копія Договору суборенди (піднайму) №000/101 від 01.01.2012 року – 9 арушів;
9. Документ про сплату судового збору в розмірі 222,00грн.– оригінал для суду.
10. Примірник Позовної заяви із вищепереліченими Додатками – для Відповідача.
11.  Копія договору між Позивачем та ТзОВ «Шоп» - на ___ аркушах;
12.  Копія договору між Позивачем та ТзОВ «Модерн» - на ___ аркушах;
13. Копія договору між Позивачем та ТзОВ СП «Росток» - на 6 аркушах;
14. Копія претензії ТзОВ СП «Росток» про відшкодування сум піляплат - на 1 аркуші;


     Директор
ТзОВ «Торг Експрес»                                                                                               Позивайло В.В.

Схожі записи:
Наступні записи:
Попередні записи:

 
Поиск

Сайт на другом языке
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультации на форуме
Оставьте свое мнение
Как часто используете консультацию, услуги юриста или адвоката?