На головну - Зразки договорів - Приклад договору суборенди

Приклад договору суборенди

                                                                                   ДОГОВІР

                                                                                  суборенди

 

м. Київ                                                                                                    "___" ________ 20   р.

 

ОРЕНДАР: __________________________________________,

в особі директора ____________________________________,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

СУБОРЕНДАР: ________________________________________,

в особі _______________________________________________,

що діє на підставі довіреності № ______ від

"_____" _________ 20 __ р.‚ з іншого

боку‚ уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ОРЕНДАР передає‚ а СУБОРЕНДАР бере в тимчасове

володіння та

користування майно згідно з переліком‚ що додається до Даного Договору

(Додаток № 1).

1.2. Майно‚ що орендується‚ знаходиться у володінні та

користуванні ОРЕНДАРЯ у

відповідності до договору оренди № ____ від

"__" _________ 20 __ р.

між ОРЕНДАРЕМ і ________________________‚ надалі

ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

2. МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ

_____________________________________________________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Зазначене в п.1 Даного Договору майно повинно бути передане ОРЕНДАРЕМ

та прийняте СУБОРЕНДАРЕМ протягом ______________ з

моменту _________.

3.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом передачі.

3.3. Сторони при передачі майна зобов'язані перевірити справність

майна‚ що орендується‚ про що в акті передачі має бути зазначено.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає _________ з моменту прийняття об'єкту‚

що орендується‚

за актом приймання-передачі.

4.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. СУБОРЕНДАР сплачує орендну плату в розмірі

____________ грн.

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на

розрахунковий

рахунок ОРЕНДАРЯ не пізніше 5-го числа кожного місяця.

5.3. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в натуральній

або змішаній формі продуктами харчування‚ товарами‚ послугами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

6.1. ОРЕНДАР має право здійснювати перевірку порядку

використання

СУБОРЕНДАРЕМ майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов

Даного Договору.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБОРЕНДАРЯ

7.1. СУБОРЕНДАР зобов'язується:

– використовувати майно‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням

у відповідності до п.2 Даного Договору;

– утримувати майно‚ що орендується‚ у повній справності.

– здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування

та поточний ремонт майна‚ що орендується;

– за власний рахунок усувати несправності та поломки майна.

7.2. Додаткові обов'язки СУБОРЕНДАРЯ:

_____________________________________________________.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДАРЕВІ

8.1. Після закінчення терміну оренди за Даним Договором СУБОРЕНДАР зобов'язаний протягом ________________ повернути майно‚ що

орендується‚ ОРЕНДАРЮ за актом.

8.2. Майно‚ що орендується‚ повинно бути передано ОРЕНДАРЕВІ

у справному стані з урахуванням нормального зносу.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним

Договором:

_____________________________________________________.

9.2. СУБОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:

_____________________________________________________.

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає‚

за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору та свої зобов'язання.

10.2. Даний Договір припиняє свою дію у випадку розірвання договору

оренди між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ від

"___" ___________ 20 __ р. з

будь-якої підстави.

У цьому випадку СУБОРЕНДАР має право вимагати від ОРЕНДАРЯ відшкодування

збитків‚ завданих достроковим припиненням Даного Договору.

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

_____________________________________________________.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках‚ по одному

для кожної із сторін.

12.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються

чинним цивільним законодавством‚ а також умовами договору оренди № ____

від "____" __________ 20 __ р. між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ.

12.3. Даний Договір не змінює умов договору оренди № ________ від

"__" __________ 20 __ р. між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ.

13. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

13.1. До Даного Договору додається Додаток № 1 "Перелік майна‚ що надається

в суборенду".

13.2. Додатки до Даного Договору складають його невід'ємну частину.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін.
 
Пошук

Сайт на іншій мові
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультації на форумі
Залиште власну думку
Як часто звертаєтеся за послугою або консультацією юриста?