На головну - Зразки договорів - Договір безстрокової ренти платника

Договір безстрокової ренти платника

                               Договір безстрокової ренти

 м. Київ             

                        "__"__________20  р.

_________________________________________________________(далі - Платник ренти)

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі__________________________________________________________,

(посада та ПІБ)

що діє на підставі___________________________________________________, з однієї сторони,

(статуту, положення)

і____________________________________________________________(далі - Одержувач ренти)

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі___________________________________________________________

(посадата ПІБ)

що діє на підставі___________________________________________________, з другої сторони,

(статуту, положення)

керуючись положеннями глави 56 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору

1.1. Одержувач ренти за плату передає Платнику ренти у власність нежитлове приміщення, розташоване за адресою: ________________________________________(далі - майно), а Платник

ренти в обмін на отримане майно зобов'язується щомісяця безстроково виплачувати Одержувачу ренту у вигляді грошової суми в розмірі, у порядку і в строки, визначені в цьому Договорі.

1.2. Відомості про передане майно наведені у виписці з Реєстру прав власності на нерухоме майно, що додається до цього Договору.

 

2. Права й обов'язки Сторін

 

2.1. Платник ренти за цим Договором сплачує Одержувачу ренти за отримане майно____________________грн. через_______________________днів після фактичної передачі ним майна (складання акта приймання-передачі).

2.2. Поряд з оплатою вартості майна, передбаченої пп. 2.1 цього Договору, Платник ренти після одержання майна сплачує Одержувачу ренти щомісячну плату (ренту) у розмірі__________грн. не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється виплата ренти.

2.3. Розмір ренти, встановлений п. 2.2 цього Договору, щороку підлягає перерахунку шляхом помноження на індекс споживчих цін (індекс інфляції), визначений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики за попередній календарний рік.

2.4. Одержувач ренти зобов'язується попередити Платника ренти про відомі йому приховані недоліки переданого майна.

2.5. Одержувач ренти для забезпечення зобов'язань Платника ренти одержує право застави на передане майно.

2.6. Платник ренти має право реалізувати майно третім особам. При цьому він зобов'язаний попередити покупця про права Одержувача ренти на одержання ренти від нового власника майна, а також про право застави на майно.

2.7. Платник ренти зобов'язаний за свій рахунок застрахувати ризик невиконання ним зобов'язань за Договором ренти.

2.8. Одержувач ренти__________________статус платника податку на прибуток підприємств на

(має, не має)

загальних підставах.

 

3. Реєстрація і нотаріальне засвідчення

3.1. Всі витрати з державної реєстрації та нотаріального посвідчення даного Договору, державної реєстрації прав на нерухоме майно, що передається за даним Договором, несе Платник ренти.

 

4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна

 

4.1. У разі випадкового знищення майна зобов'язання Платника ренти, передбачені п. 2.2. цього Договору, припиняються. При цьому Платник ренти одноразово виплачує Одержувачу ренти суму, що дорівнює____розмірам місячного рентного платежу, сплаченого (що підлягає сплаті) за місяць, який передує місяцю, в якому сталося випадкове знищення майна.

4.2. У разі випадкового пошкодження майна розмір ренти, починаючи з місяця, в якому сталося таке пошкодження, зменшується пропорційно до частки шкоди від такого випадкового пошкодження у вартості майна на момент, що передує його випадковому пошкодженню. Зменшення розміру ренти діє до відновлення майна, але не більше ніж протягом ___________місяців.

 

5. Відповідальність Сторін

 

5.1. Сторона, що не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за цим Договором, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням або неналежним виконанням збитки.

5.2. З урахуванням положень п.2.5 цього Договору у разі порушення Платником ренти своїх зобов'язань за цим Договором Одержувач ренти має право задовольнити свої вимоги за рахунок майна, що є предметом цього Договору, переважно перед іншими особами.

5.3. За прострочення виплати ренти Платник ренти сплачує Одержувачу ренти пеню в розмірі_________% річних від простроченої суми.

5.4. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну Платника ренти чи осіб, які правомірно користувалися наданим майном, внаслідок недоліків останнього, про які Платнику ренти не було відомо, підлягає відшкодуванню Одержувачем ренти відповідно до чинного законодавства, у тому числі після припинення зобов'язань сторін за цим договором, якщо Платником ренти буде доведено, щоці недоліки виникли до передачі приміщення Платнику ренти, не відносяться до числа очевидних і Одержувач ренти, хоча й знав, але не попередив про них Платника ренти.

 

6. Строк дії Договору

 

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його державної реєстрації і діє безстроково.

6.2. Права Одержувача ренти можуть переходити в порядку уступки вимоги у спадщину або в порядку правонаступництва.

 

7. Розірвання і відмова від Договору

 

7.1. Платник ренти вправі відмовитися від цього Договору на умовах, наведених у п.п.7.2 і 7.3 цього Договору. При цьому договір ренти припиняється по закінченні трьох місяців із дня отримання Одержувачем ренти письмової відмови платника безстрокової ренти від цього Договору за умови повного розрахунку між ними.

7.2. Платник ренти при відмові від Договору зобов'язаний одноразово виплатити Одержувачу ренти суму, кратну ____________місячним рентним платежам, сплаченим (що підлягають сплаті) за місяць, який передує надісланню

Одержувачу ренти повідомлення про відмову від цього Договору. При цьому положення ч.3 ст.741 ЦКУ не застосовуються.

7.3. У випадку відмови Платника ренти від цього Договору до закінчення двох повних календарних років з моменту передачі майна Платник ренти поряд з виплатами, передбаченими п. 7.2 цього Договору, додатково зобов'язується сплатити Одержувачу ренти 50% від оціночної вартості майна на дату надіслання повідомлення про відмову від цього Договору. Витрати на проведення оцінки здійснюються за рахунок Платника ренти.

7.4. Одержувач ренти вправі вимагати розірвання цього Договору у випадку, якщо Платник ренти:

7.4.1. прострочив виплату ренти більше ніж на один рік, або

7.4.2. порушив зобов'язання щодо забезпечення виплати ренти, або

7.4.3. визнаний неплатоспроможним.

7.5. Поряд з умовами, наведеними в п. 7.4 цього Договору, Одержувач ренти має право розірвати договір ренти у випадку виникнення обставин, що явно свідчать про неможливість виплати Платником ренти у розмірі і в строки, встановлені цим Договором.

7.6. При розірванні Договору з ініціативи Одержувача ренти (п.п. 7.4 і 7.5 цього Договору) він має право вимагати від Платника ренти одноразової сплати річної суми ренти, виходячи з розміру рентного платежу, сплаченого (що підлягає сплаті) за місяць, який передує розірванню цього Договору, але не менше________грн. При цьому платник ренти не вправі вимагати повернення рентних платежів, сплачених за цим Договором. Положення ч. 3 ст. 741 ЦКУ не застосовуються.

 

8. Вирішення спорів

 

8.1. Всі спори і розбіжності, що можуть виникнути між сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті даного Договору, вирішуватимуться шляхом переговорів на підставі чинного законодавства.

8.2. При неврегулюванні в процесі переговорів спірних питань спори вирішуються в суді в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

9. Інші положення

 

9.1. Договір укладений у трьох примірниках, із яких один знаходиться в Одержувача ренти, другий - у Платника ренти, а третій - у нотаріальній конторі.

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

____________________________

____________________________

___________________________

____________________________

____________________________

____________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Підпис__________________

Підпис__________________ 

М.П.

 М.П.
 
Пошук

Сайт на іншій мові
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультації на форумі
Залиште власну думку
Як часто звертаєтеся за послугою або консультацією юриста?