На головну - Зразки договорів - Зразок договору процентної позики

Зразок договору процентної позики

                                                          Договір процентної позики
                                                           (предметної або грошової)

м. Київ                                                                             “____” ___________200___р.

 

Сторони:

Позикодавець ____________________________________________________________

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі ___________, діючого на підставі________, з однієї сторони, та

(посада та ПІБ) (статуту, довіреності, положення)

Позичальник________________________________________________

в особі _________, діючого на підставі _________________ з другої сторони,

уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Позикодавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором,

зобов'язується надати Позичальнику предмет позики (грошові кошти) в

розмірі визначеному цим Договором, а останній зобов'язується прийняти

позику і повернутиназванупозику Позикодавцевіу визначений цим

Договором строк, а також сплатити проценти за весь термін надання

позики у строк та розмірах, що обумовлені умовами цього Договору.

1.2. Предметом позики по даному Договору є:

____________________________________________________

2. Розмір позики та процентів.

2.1. Сума позики (вартість предмета позики) становить за цим Договором

___________ грн.

2.2. Щомісячний розмір процентів за цим Договором складає ________% від розміру

позики.

2.3. Сплата процентів за цим Договором здійснюється щомісячно у безготівковій

формі, платіжним дорученням шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок

Позичальника не пізніше 7 числа місяця, наступного за місяцем, в якому такі

проценти повинні бути нараховані. Сплата процентів за неповний календарний

місяць не нараховується та не сплачується.

2.4. Нарахування та сплата процентів здійснюються Позичальником самостійно без

окремої вимоги Позикодавця.

3. Строк Позики.

3.1. Строк надання позики Позичальнику становить _______ з моменту, що вказаний

в п. 4.4. цього Договору.

3.2. Остаточною датою повернення позики є “___” _____ 200__ р.

3.3. Строк, вказаний у п.3.2 цього Договору, може бути продовжений за згодою

Сторін.

4. Порядок надання та повернення Позики.

4.1. Позикодавець зобов’язаний надати позику протягом _______ з моменту

підписання цього Договору

4.2. Позика надається у безготівковому порядку шляхом переказу необхідних коштів

на розрахунковий рахунок Позичальника.

4.3. Позика вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту списання

грошових коштів з банківського рахунка Позикодавця в банківській установі, що

його обслуговує.

4.4. По настанні дати вказаної в п. 3.2 цього Договору, Позичальник зобов’

язується протягом одного банківського дня повернути суму позики.

4.5. Позика повертається у безготівковому порядку шляхом переказу необхідних

коштів на розрахунковий рахунок Позикодавця и вважається поверненою Позикодавцю

Позичальником з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок

Позикодавця в банківській установі, що його обслуговує.

4.6. Позичальник протягом часу після переказу суми позики Позикодавцю зобов’

язаний повідомити останнього по телефону про переказ коштів.

5. Відповідальність сторін.

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть

відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням

зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з

порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим

Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо

вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання

зобов’язання.

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне

виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи

неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних

обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана

не пізніше ___ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у

письмовій формі іншу Сторону.

5.4. При порушенні Позичальником строку повернення позики вказаного в п. 4.5

цього Договору він повинен сплатити на поточний рахунок Позикодавця пеню в

розмірі ___% від розміру позики за кожний день прострочення повернення позики.

При цьому пеня на проценти не нараховується.

5.5. При порушенні Позичальником строку сплати процентів більше, ніж на один

місяць, він зобов'язаний достроково повернути Позикодавцю позику у повному

обсязі, а також сплатити на поточний рахунок Позикодавця штраф в розмірі ____%

від розміру позики.

6. Строк дії Договору та інші умови.

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту надання позики Позичальнику і є

дійсним до моменту його остаточного виконання. У разі виконання Сторонами дій

вказаних у п.3.3 цього Договору, строк дії Договору продовжується на відповідний

строк.

6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з

обов’язковим складанням письмового документу.

6.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між

Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується

в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору,

визначеному відповідним чинним законодавством України.

6.4. Позикодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на

загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

6.5. Позичальник має статус платника податку на прибуток підприємств на

загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

6.6. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для

кожної із сторін.

6.7. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами

чинного законодавства.

6.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним,

листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше

стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Позикодавець

Назва__________________________________________

Юридична адреса________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________________

Св-во платника ПДВ №________________________

(Св-во платника єдиного податку № __________)

ІПН ______________________________________

Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________

Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________________

Позичальник

Назва__________________________________________

Юридична адреса________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________________

Св-во платника ПДВ №__________________________

(Св-во платника єдиного податку № __________)

ІПН ______________________________________

Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________

Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________________

М.П. ________________________

М.П. _______________________
 
Пошук

Сайт на іншій мові
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультації на форумі
Залиште власну думку
Як часто звертаєтеся за послугою або консультацією юриста?