На головну - Зразки договорів - Зразок договру про надання рекламних послуг

Зразок договру про надання рекламних послуг

                                                                       ДОГОВІР
                                                 щодо надання рекламних послуг


м. Київ                                                                                                "____" ___________ 20 ___ р.

 

ВИКОНАВЕЦЬ: ________________________________________________,

в особі__________________________________________,

що діє на підставі _______________________________________________,

з одного боку, і

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ: ____________________________________________,

в особі _______________________________________________,

що діє на підставі _______________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується

виконати наступну роботу з реклами _______________________________________________________.

Опис об'єкту реклами: _____________________________________.

Опис реклами (спосіб) або послуги: __________________________.

Дата надання послуги (проведення рекламної акції): _____________.

Обсяг:__________________________________________________.

Умови: _________________________________________________.

Примітка:

При занадто великому описі всіх цих параметрів складається окремий опис.

У цьому випадку в тексті договору зазначається: "Опис __________

міститься у додатку № _____ до Даного Договору та є його

невід'ємною частиною".

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе виконання наступних робіт:

2.1. Подає на затвердження РЕКЛАМОДАВЦЮ в ______ денний

термін з

дня підписання договору докладну програму робіт з реклами

продукції або

надання послуг, із зазначенням часових інтервалів, звітних матеріалів

та орієнтовних сум, необхідних для виконання робіт.

Програма після її затвердження є невід'ємною частиною Даного

Договору.

2.2. Власними силами та з власних матеріалів, на власній

матеріальній базі виготовляє необхідні ескізи, тексти,

оригінал-макети

(слайди, фільми, відеокасети, магнітні записи).

2.3. Подає на затвердження РЕКЛАМОДАВЦЮ ескізи,

оригінал-макети

та інші матеріали, необхідні для проведення робіт. Запуск у

виробництво

або публікація не затверджених РЕКЛАМОДАВЦЕМ матеріалів

не допускається.

2.4. Знайомить РЕКЛАМОДАВЦЯ за його вимогою з перебігом

робіт щодо виготовлення реклами.

2.5. Розміщує рекламу: ____________________________________ _______________________________________________________.

(вказати, яку і де)

3. ОБОВ'ЯЗКИ РЕКЛАМОДАВЦЯ

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ бере на себе наступні зобов'язання:

3.1. Затверджує програму робіт з реклами.

3.2. Затверджує зразки рекламної продукції, яка підлягає

тиражуванню.

3.3. Надає інформацію, необхідну для виготовлення реклами (технічн

і дані, опис продукції, послуг).

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБОТИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Роботу, виконану ВИКОНАВЕЦЕМ, РЕКЛАМОДАВЕЦЬ оплачує у

сумі ________ ________________ грн. шляхом перерахування на

розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.

4.2. Розрахунки за виконану роботу здійснюються РЕКЛАМОДАВЦЕМ

шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ

100% передоплати.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір дійсний від _____________ до _____________ .

Узгоджуються наступні проміжні етапи

5.1.1. Розробка ескізів ___________________________________.

5.1.2. Затвердження ескізів ______________________________.

5.1.3. Розробка оригінал-макета ____________________________.

5.1.4. Тиражування _____________________________________.

5.1.5. Затвердження термінів та переліку засобів масової

інформації для розміщення реклами ________________________________.

5.1.6. Розміщення реклами _________________________________,

у відповідності до п.2.5.

5.2. Договір може бути розірваний за вимогою РЕКЛАМОДАВЦЯ

достроково у випадках:

а) незадовільного змісту художньої, естетичної та ін. якості реклами.

Право оцінки якості реклами належить РЕКЛАМОДАВЦЮ, який у

випадку дострокового розірвання договору за названою підставою

не буде використовувати відхилену ним рекламу;

б) порушення термінів розміщення реклами в засобах масової

інформації, затверджених РЕКЛАМОДАВЦЕМ, а також проміжних

термінів, якщо таке порушення ставить під загрозу зриву кінцевий

термін виконання договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за

Даним Договором РЕКЛАМОДАВЕЦЬ і ВИКОНАВЕЦЬ несуть

відповідальність у відповідності до чинного законодавства.

6.2. У випадку дострокового розірвання договору на підставах,

названих у п.5.2 Даного Договору, витрати, які здійснив

ВИКОНАВЕЦЬ, відшкодуванню не підлягають.

6.3. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за фактичну якість

товару, що рекламується (послуг).

Юридичні адреси, банківські реквізити і

підписи сторін
 
Пошук

Сайт на іншій мові
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультації на форумі
Залиште власну думку
Як часто звертаєтеся за послугою або консультацією юриста?