На головну - Зразки договорів - Договір на оренду земельної ділянки

Договір на оренду земельної ділянки

                              Договір оренди земельної ділянки
м. Київ                                                                       "__" ___________ 20   р.

_____________________________________________________

         (назва органу місцевого самоврядування або місцевої державної адміністрації)

(надалі іменується "Орендодавець") в особі _______________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________,

з одного боку, та

громадянин України _____________________________________

                                         (прізвище, ім'я і по батькові)

(надалі іменується  "Орендар"), що проживає за адресою ___________________

______________________, паспорт серія ___ N___________, виданий_______
__________________ "____" _____________ ____ року,

з другого боку,  уклали цей Договір оренди земельної ділянки (надалі іменується "Договір") про таке.

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні земельним законодавством, Орендодавець зобов'язується  передати Орендареві в строкове платне володіння  і користування земельну ділянку, визначену цим Договором, для її господарського використання шляхом ________________________________________,

(вказати безпосереднє цільове призначення земельної ділянки)

а Орендар зобов'язується прийняти таку земельну ділянку, використовувати її відповідно до цільового призначення, а також сплачувати орендну плату. 

1.2. Предметом цього Договору є земельна ділянка, що характеризується наступними ознаками (надалі іменується "земельна ділянка"):

- місце розташування земельної ділянки ___________________________;

- площа земельної ділянки _______________________________________;

- цільове призначення земельної ділянки ___________________________;

- склад угідь ___________________________________________________;

- правовий режим земельної ділянки _______________________________.

Місце розташування та межі земельної ділянки, що передається в оренду, зазначені на плані (схемі), що міститься в додатку N 1 до цього Договору.

1.3. Для земельної ділянки визначені наступні умови використання і збереження якості землі: _______________________________________________.

1.4. Юридичний титул права ____________ власності Орендодавця на земельну ділянку підтверджується наступними документами: __________________________.

1.5.  Продавець цим підтверджує,  що земельна ділянка, яка є предметом цього Договору, не знаходиться під забороною відчуження і щодо такої земельної ділянки відсутні обмеження щодо її використання за цільовим призначенням (застава, оренда, сервітути тощо) або інші юридичні обтяження.

2. Права і обов'язки Сторін

2.1. Орендодавець несе наступні обов'язки за цим Договором:

- після набуття чинності цим Договором не пізніше __ днів передати земельну ділянку в користування Орендаря у стані, що відповідає умовам цього Договору, та придатному для використання за цільовим призначенням;

- не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві у користуванні земельною ділянкою;

- відшкодовувати Орендареві понесені останнім витрати на проведення робіт з поліпшення стану земельної ділянки на умовах, визначених за згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

2.2. Орендодавець має наступні права за цим Договором:

      - вимагати від Орендаря:

а) своєчасно і в повному розмірі вносити орендну плату;

б) додержання Орендарем умов цього Договору щодо використання останнім земельної ділянки за цільовим призначенням, усувати допущені порушення;

в) додержання правил екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів;

 г) додержання режиму використання водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони та територій, які особливо охороняються;

- давати письмову згоду Орендарю на зведення у встановленому законодавством по­рядку житлових, виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд, закладання багаторічних насадже­нь, здійснення у встановленому порядку зрошувальних, осушувальних, інших меліоративних робіт, будувати ставки та водойми.

2.3. Орендар несе наступні обов'язки за цим Договором:

- забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;

- своєчасно і в повному обсязі вносити Орендодавцю орендну плату в порядку, у строки та у формі, які передбачені цим Договором;

     - додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

- не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

- підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

- своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

- дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

     - зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;

- після розірвання з будь-яких підстав цього Договору повернути Орендодавцю не пізніше ____ днів земельну ділянку в стані, не гіршому, ніж вона перебувала при її отриманні в оренду.

2.4. Орендар має наступні права за цим Договором:

- самостійно визначати напрями своєї господарської діяльності при використанні земельної ділянки відповідно до її призначення і умов цього Договору;

- після набуття чинності цим Договором протягом _____ днів приступити до використання земель­ної ділянки і вимагати від Орендодавця усунення перешкод, які будь-яким чином перешкоджають здійснен­ню його прав за цим Договором;

- використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі;

     -  власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;

- за письмовою згодою Орендодавця зводити у встановленому законодавством порядку житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди, здійснювати зрошувальні, осушувальні, інші меліоративні роботи, будувати ставки та водойми;

- отримувати відшкодування витрат на проведення робіт з поліпшення стану земельної ділянки на умовах, визначених за згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору;

- у передбачених Земельним кодексом України випадках має переважне право перед іншими осо­бами на отримання орендованої земельної ділянки у власність.

3. Розмір орендної плати і порядок розрахунків

 3.1. Визначена цим Договором орендна плата за земельну ділянку становить платіж, який Орендар вносить Орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

 3.2. Орендна плата становить ___ грн. за ___________________ і вноситься Орендодавцеві в порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством із урахуванням наступного: _______________________________.

 3.3. Умови цього Договору про розмір орендної плати можуть переглядатися за згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору на підставах, визначених відповідним чинним законодавством.

 3.4. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини.

 3.5. Орендодавець має право вимагати збільшення орендної плати, якщо законами України буде збільше­но розмір земельного податку.

4. Строк дії Договору

4.1. Цей Договір набуває чинності за умови досягнення Сторонами згоди по всіх його істотних умовах, підписання цього Договору Сторонами та нотаріального посвідчення цього Договору за місцем знаходження земельної ділянки, після державної реєстрації цього Договору.

4.2. Строк дії цього Договору становить ____________________ років з

                                                                          (не більше 50 років)

дня набуття чинності цим Договором.

     4.3. Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення цього Договору оренди і його державної реєстрації.

4.4. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін або на вимогу однієї із Сторін дост­роково за рішенням суду у разі невиконання іншою стороною своїх зобов'язань за цим Договором, а також у разі випадкового знищення чи пошкодження земельної ділянки, яке буде суттєво перешкоджати передба­ченому цим Договором використанню земельної ділянки.

4.5. Цей Договір припиняється у разі:

а)  закінчення строку дії цього Договору;

б) одержання Орендарем земельної ділянки у власність у порядку, передбаченому Земельним ко­дексом України;

в) примусового викупу (вилучення) земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності у порядку, встановленому законодавством України;

г) смерті громадянина-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у ст. 7 Закону України "Про оренду землі", від виконання укладеного Договору.

4.6. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи Орендодавця не є підставою для зміни умов або розірвання цього Договору оренди.

4.7. У разі припинення або розірвання цього Договору Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві земельну ділянку на таких умовах: _______________________________________________.

4.8. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для забезпечення своїх вимог до Орендодавця.

5. Відповідальність Сторін

     5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

     5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.3. Сторони також несуть відповідальність за самовільну зміну або розірвання цього Договору в односторонньому порядку.

5.4. Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не були обумовлені ним у цьому Договорі, але які суттєво перешкоджають передбаченому цим Договором використанню земельної ділянки. У разі виявлення таких недоліків Орендар має право:

а) вимагати зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків земельної ділянки;

б) утримувати певну суму понесених ним витрат на усунення таких недоліків із орендної плати, про що попередньо повідомляє Орендодавця;

в) вимагати дострокового розірвання цього Договору.

Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, які виникли в результаті недоліків переданої в оренду земельної ділянки, якщо про такі недоліки зазначено в цьому Договорі.

5.5. Якщо Орендар недбало ставився до орендованої земельної ділянки або інші його дії чи бездіяльність призвели до її деградації, зниження родючості, забруднення, то останній повинен відшко­дувати орендодавцю заподіяну шкоду.

5.6. У разі відмови Орендаря від укладеного Договору Орендодавець має право на відшкодування упущеної вигоди у розмірі суми орендної плати за 6 місяців з часу підписання Договору, якщо відмова не пов'язана з порушенням Орендодавцем цього Договору.

5.7. За прострочення внесення орендної плати Орендодавець має право стягнути з Орендаря пеню в розмірі _____________.

5.8. Ризик випадкового знищення земельної ділянки несе _____________.

 

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору,  вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

  

7. Інші умови

7.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та щодо них дотримано всіх формальностей, які передбачені до укладання цього Договору, якщо інше не передбачено чинним в Україні законодавством.

7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

7.5. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Реквізити Сторін: 

                       Орендодавець                                        Орендар

 

 

_________________     /___________/

М. П.

_________________   /__________/

М. П.
 
Пошук

Сайт на іншій мові
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультації на форумі
Залиште власну думку
Як часто звертаєтеся за послугою або консультацією юриста?