На головну - Зразки договорів - Договір для благодійної діяльності

Договір для благодійної діяльності

 

                                           Договір про благодійну діяльність

 

м. Київ                                                                      "___" ____________ 20    р.

 

________________________________________________________________
                               (вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Благодійна організація") в особі _________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,  

                                                 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку,  та_______________________________________________________
                                                                       (вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Добродійник") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________, з другого боку,

                                    (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір про благодійну діяльність (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладений на виконання прийнятої на загальних зборах засновників Благодійної організації Благодійної програми від "___" ____________ 200_ р. N ____________.

1.2. За цим Договором Благодійна організація зобов'язується надати благодійну допомогу дітям з малозабезпечених родин у відповідності зі списком, затвердженим Добродійником, у виді безоплатного надання їм путівок у табір відпочинку. Список є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Благодійна організація зобов'язується прийняти благодійні пожертвування Добродійника, внесені їм відповідно до цього Договору, і використовувати їх відповідно до умов цього Договору – для придбання путівок у табір відпочинку.

1.4. Добродійник зобов'язується внести благодійні пожертвування в порядку, установленому цим Договором.

2. ОБОВ'ЯЗКИ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Благодійна організація зобов'язується придбати і передати дітям, у відповідності зі списком, затвердженим Добродійником, путівки в табір відпочинку "_____________" у загальній кількості _______ шт. Придбання путівок повинне бути здійснене не пізніше "___" ____________ 200_ р. Передання путівок повинне бути здійснене не пізніше "___" ____________ 200_ р. шляхом _________________. Доказом передання путівок є розписки одержувачів благодійної допомоги, якими є ________________.

2.2. Додаткові відомості про путівки до табору відпочинку та умови їх придбання Благодійною організацією викладені у _________________________.

2.3. Використовувати отримані від Добродійника кошти ощадливо та виключно за їх цільовим призначенням.

2.4. У випадку неналежного надання послуг табором відпочинку "_______________" надавати юридичну допомогу у вирішенні спорів з табором відпочинку одержувачам путівок на безоплатній основі.

2.5. Благодійна організація подає Добродійникові звіт про використання цільових пожертвувань не пізніше "___" ____________ 200_ р. відповідно до затвердженої _________ форми. Звіт стає невід'ємною частиною цього Договору.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ДОБРОДІЙНИКА

3.1. Внести благодійні пожертвування в розмірі __________ грн. – для придбання путівок у табір відпочинку шляхом ___________ в строк ___________. Внести благодійні пожертвування в розмірі ____________ грн. у виді нецільової благодійної допомоги шляхом ___________ в строк ___________.

3.2. Підписати звіт Благодійної організації, якщо його дані відповідають умовам цього Договору, шляхом ___________ в строк ___________.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку відсутності можливості в Благодійної організації в силу причин, від неї не залежних, придбати путівки відповідно до умов п. 2.1 цього Договору, невитрачені цільові пожертвування повертаються Добродійникові не пізніше "___" ____________ 200_ р. шляхом _______________.

4.2. Благодійна організація не несе відповідальності за відмову одержувачів благодійної допомоги прийняти путівки, проте у такому разі вона зобов'язана _______________________.

4.3. У випадку використання Благодійною організацією цільових пожертвувань, переданих за цим Договором, з метою, що не відповідає умовам п. 2.1 цього Договору, Благодійна організація зобов'язується повернути Добродійникові всю суму благодійних пожертвувань, отриманих нею за цим Договором, не пізніше "___" ____________ 200_ р. шляхом ______________.

4.4. За несвоєчасне подання Благодійною організацією звіту вона сплачує неустойку в розмірі ______ грн.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується ____________________________________. 

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

Місцезнаходження і реквізити сторін

 

благодійна організація

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За благодійну організацію

Керівник _____________/___________/                                   

М.П.

 

добродійник

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

сторін

 

За добродійника

Керівник _____________/___________/
                         

М.П 
 
Пошук

Сайт на іншій мові
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультації на форумі
Залиште власну думку
Як часто звертаєтеся за послугою або консультацією юриста?