На головну - Зразки договорів - Договір міни - зразок

Договір міни - зразок

                                          Договір міни
м. Київ                                                                             “   “_____________ 20 р.
       _______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Сторона-1") в особі ________________________

_________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі __________________________________________,

з одного боку, та

            ___________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується  "Сторона-2") в особі _________________________

___________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________,

з другого боку,

            уклали цей Договір міни (надалі іменується "Договір") про таке.

1. Цей Договір регулює правовідносини, що виникають між Сторонами з приводу наступного обміну продукцією:____________________________________,

                                                                  (найменування продукції)

в кількості ____________, власником якої є Сторона-1, на ___________

____________________________________________________________,

(найменування продукції)

в кількості _______________, власником якої є Сторона-2.

        2. Сторони цим підтверджують, що продукція, яка підлягає обміну за цим Договором, на момент укладання цього Договору належить їм на титулі права, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжена будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.

3. Сторони цим підтверджують, що продукція, яка підлягає обміну за цим Договором,  має належний якісний стан і придатна до її використання (експлуатації) за цільовим призначенням, що підтверджено попереднім оглядом Сторонами відповідної продукції.

4. Продукція, яка підлягає обміну за цим Договором, передається Сторонами одна одній за місцем знаходження майна Сторони, що виступає у якості продавця, протягом 10 днів з моменту укладення цього Договору.

         5. Право власності на продукцію, визначену у цьому Договорі, виникає у Сторони, що виступає в якості покупця, з моменту приймання вищевказаної продукції, що оформлюється актами здачі-приймання, які підписуються повноважними представниками Сторін.

         6. При передачі продукції, яка підлягає обміну за цим Договором,  Сторона, що виступає в якості продавця, зобов'язана передати іншій Стороні, що виступає в якості покупця, всі документи на зазначену продукцію, про що робиться відповідна позначка та перелік в акті здачі-приймання.

7. Місцезнаходження продукції, що підлягає обміну за цим Договором:

Сторона-1: ___________________________________________________.

Сторона-2: ___________________________________________________.

8. Кожна зі Сторін, що виступає в якості продавця, зобов'язана:

          - надати продукцію, що підлягає обміну за цим Договором, у власність Сторони, що виступає в якості покупця, та забезпечити необхідні умови для її транспортування;

          - забезпечити за власний рахунок пакування продукції (якщо воно передбачене), необхідне для того, щоб Сторона, що виступає в якості покупця, мала можливість прийняти продукцію, що підлягає обміну за цим Договором.

           9. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

         10. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

11. Договірні штрафні санкції є наступні:

а) за прострочення прийняття продукції, що підлягає обміну за цим Договором __________________________________________________________________;

б) за прострочення надання продукції, що підлягає обміну за цим Договором_________________________________________________________;

в) за односторонню відмову від виконання цього Договору ____________

___________________________________________________________________

          12. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

          13. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими на те представниками Сторін.

          14. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

           15. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

          16. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

          17. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

 18. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

          19. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

  Місцезнаходження та реквізити сторін

Сторона-1:

 

Сторона-2:

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

(підпис)

М. П.

 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

(підпис)

М. П.

Схожі записи:
Наступні записи:
Попередні записи:

 
Пошук

Сайт на іншій мові
  • Русский (Russian Federation)
  • Ukrainian (UA)
Консультації на форумі
Залиште власну думку
Як часто звертаєтеся за послугою або консультацією юриста?